Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Office

MS Word 6.0 & konverze textu do HTML

Ji?í Luká? - Office - 16. 02. 1999 - 19346 přečteníJist? pro v?t?inu z vás není ?ádnou novinkou skute?nost, ?e i Microsoft Word 97 pln? podporuje HTML jazyk a umo??uje tak na první pohled bezproblémový a lehký p?evod (konverzi) textového dokumentu "Word" do HTLM formátu, ?i-li jazyka nejroz?í?en?j?í slu?by Internetu - World Wide Web.

Asi také nelze pochybovat o tom, ?e tento jist? bezesporu prozíravý krok spole?nosti Microsoft, která mimochodem v sou?asnosti z v?t?í ?ásti ovládá trh s kancelá?skými balíky, napomohl roz?í?ení ?ir?ího v?domí o Internetu a mo?nosti své ?i podnikové prezentace na této síti sítí bez nutnosti dokoupení mnoha dal?ích profesionálních HTML editor?. - Je v?ak samoz?ejmé a sám Microsoft to potvrdil uvedením svého profi HTML editoru FrontPage, ?e se jedná pouze o základní nástroj, který má cestu podnikových dokument? k prezentaci na Internetu pouze usnadnit, nikoli v?ak zcela nahradit. Toliko asi k úvodu tohoto ?lánku.

Nyní tedy kone?n? p?ejd?me k samotnému problému, a tím jest konverze textového dokumentu formátu MS Word do podoby HTML dokumentu. Nejde mi nyní ani tak o chybovost p?evodu, i kdy? v n?kterých p?ípadech není také nikterak malá, ale o "?istoto" a p?edev?ím efektivitu, s kterou je tento p?evod proveden. - A práv? efektivita p?evodu textového dokumentu do HTML formátu je alespo? dle mého názoru v MS Word 97 velmi ?alostná, ba v n?kterých p?ípadech a? alarmující.

Pro lep?í pochopení celé situaci, si je?t? p?ipome?me n?kolik málo základních pravidel, kterými se musí tv?rce WEB stránek v?dy ?ídit, aby m?li jeho stránky (prezentace) ?anci stát se úsp??nými a mohly tak splnit sv?j informa?ní ú?el.

-téma (obsah) stránky musí být n??ím výjime?né a zajímavé
- design stránek musí být pojat velmi origináln? a kreativn?
-celkový sou?et nutn? p?ená?ených dat do náv?t?vníkova Internet-klienta musí být co nejmen?í (je nutno zapo?ítat i velikost doprovodných obrázk?, stylových sobor?, atd.)
-stránky musí být umíst?ny na vhodném serveru a p?ístupné na dob?e zapamatovatelné adrese

Mo?ná se práv? divíte, jak lze v tak o proti jiným programovacím jazyk?m "jednoduchém" jazyce docílit neefektivního kódu a za?ínáte pomalu pochybovat o mém du?evním zdraví. - Musím se p?iznat, ?e jsem a? donedávna také nev??il, ?e lze takové situace docílit, ale nedávné zku?enosti m? naprosto p?esv?d?ily.

Nap?íklad p?i p?ekladu pr?m?rného textového souboru o p?ti stranách s n?kolika málo ?íselnými i ne?íselnými seznamy a jednou p?ti-sloupcovou tabulkou si m??ete být tak?ka jisti, ?e zhruba 30 % vzniklého HTML souboru tvo?í zbyte?né tagy. Toto procento bych v?ak pova?oval spí?e za spodní hranici zbyte?n? zabíraného prostoru.

Za nejv?t?ího zbyte?ného po?íra?e místa bych ozna?il párový tag <FONT>, v jeho? opravdu hodn? nadpr?m?rném pou?ívaní se wordovský p?eklada? maximáln? vy?ívá. Opravdu ?ádnou výjimkou nejsou podobné syntaxe: <FONT FACE="Times New Roman" SIZE=2>te</FONT><FONT SIZE=2>xt</FONT> <U><FONT FACE="Times New Roman" SIZE=2>text</FONT></U>. P?itom by tuto situaci ?lo ve zdrojovém kódu vy?e?it mnohem, mnohem efektivn?ji: <FONT FACE="Times New Roman" SIZE=2>text <U>text</U></FONT>.

Co ?íci záv?rem? Snad jen, ?e pod p?íjemnou slupkou "na?an?aného" softwaru se skrývá ne?ekaný problém, který u v?t?ích soubor? m??e nap?. zbyte?n? zp?sobit problémy s jeho distribucí po Internetu.

A rada! Zkuste se poohlédnout po n?jakém sharewarovém (?i po úpln? free) softwaru, který by dosahoval v efektivit? p?ekladu mnohem lep?ích výsledk? a dokázal by také úsp??n? p?elo?it do HTML va?e wordovské dokumenty.

PS: Jinak pova?uji Word 97 za docela povedený textový soft.


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.