Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Office

Microsoft Word-tip, díl t?etí

Ji?í Luká? - Office - 01. 03. 1999 - 16106 přečtení

Jednoduchá tvorba slo?itých vzorc?, rovnic, ... (Microsoft Equation 3.0).

U? je tu zase ned?la a s ní i ?as "psaní pravidelného pond?lního úvodníku". I kdy? se na na?í spole?ensko-politické scén? událo docela a? neobvykle dost v?cí - nap?. Václav Havel simultánn? s polským prezidentem Kwasniewskim podepsal ratifika?ní listiny o vstupu do NATO, ... -, rozhodl jsem se pokra?ovat podle va?ich ohlas? v dosti úsp??né sérii tip?, rad, trik? z prost?edí nejpou?ívan?j?ích po?íta?ových aplikací. I tentokrát - ji? po t?etí - jsem si vzal na mu?ku MS Word 97.

Ov?em je?t? n??-li se dostanu k dne?nímu word-tipu, cítím povinnost vás informovat o docela slibném vývoji "protestní akce" 16 nejv?t?ích ?eských ISP, kte?í odmítly zavést speciální tarif spole?nosti SPT Telecom "Internet 99". - Podle sou?asných tiskových zpráv a prohlá?ení, jen? ob? zú?astn?né skupiny (tedy 16 ISP a SPT Telecom) vydaly, to vypadá na první pozitivní posun v p?ed v podob? avizované sch?zky, která je plánována na 1. b?ezna 1999. Na této sch?zce by si m?li ob? strany oficiáln? sd?lit svá stanoviska a navrhnout ?e?ení této "jist? dosti nep?íjemné situace". - To v?ak není v?e. Dále ve svém tiskovém prohlá?ení " INTERNET 99 bude pro u?ivatele je?t? výhodn?j?í" spole?nost SPT Telecom informuje v?echny své zákazníky o tom, ?e provede úpravu stávající slu?by "Internet 99" tak, ?e sestavovací impuls bude generován a? ve 119. vte?in? spojení. (?ekl bych, ?e tímto ?ikovným malinkatým vst?ícným krokem Telecom zase uml?el n?jakou tu ?ást skupinky protestujících Internet-u?ivatel?.)

Jednoduchá tvorba slo?itých vzorc?, rovnic, ...

Znázorn?ní (a jednoduchý zápis) rovnic, nerovnic, matematických vzorc?, chemických vzorc?, apod. v?cí v textových dokumentech p?edstavovalo a? donedávna v?dy nemalý problém, který se nap?. dal ?e?it tak, ?e jste si vytvo?ili (nakreslili) obrázek, jen? obsahoval vámi po?adovaný vzorec a ten jste teprve vlo?it do textového dokumentu. I kdy? se jednalo (a jedná) o je?t? "ujdutelné" ?e?ení (Samoz?ejm? jak pro koho. Takový profi chemik by se jist? zbláznil, pokud by musel ka?dý vzorce zvlá?ť kreslit v n?jakém grafickém editoru!), tak p?edstavovalo zna?nou práci na víc, co? pomohlo vzniku integrované utility, jen? zvládá kompletní návrh a vykreslení v?ech (alespo? pro mne p?edstavitelných) vzorc?, rovnic, nerovnic, apod. "blbinek" bez sebemen?ích problém? a hlavn? se s ním velmi jednodu?e pracuje.

Ona integrovaná chytrá utilitka se jmenuje "Microsoft Equation 3.0" a vyvoláte ji výb?rem objektu Microsoft Equation 3.0 v listu Vytvo?it nový ve formulá?i Objekt, jeho? zobrazení docílíte po potvrzení polo?ky Objekt..., kterou najdete v nabídkovém menu polo?ky hlavního menu Vlo?it. Ji? podle samotné cesty (Vlo?it -> Objekt... -> atd.), kterou se k této utilitce dostaneme, m??ete odhadnout, jakým zp?sobem bude vámi vytvo?ený vzorec do textového dokumentu integrován. Ano, uhodli jste! Vytvo?ení vzorec (rovnice, ...) se po ukon?ení své editace stává objektem, jeho? strukturu nem??ete jinak naru?it, ne?-li jeho op?tovnou editací, co? je bezesporu veliká výhoda.

Panel nástroj?: Rovnice

Po potvrzení (klávesou <Enter>) vlo?ení objektu "Microsoft Equation 3.0" se automaticky p?enesete do speciální textové oblasti (je podobná oblasti, do které se dostanete po vlo?ení "Textového pole") a zobrazí se specializovaný panel nástroj? "Rovnice" (viz. obrázek) s 19 mo?nými kategoriemi úprav oné vý?e zmín?né textové oblasti. - Kategorie úprav jsou velmi solidn? roz?len?ny do p?ehledných a ucelených skupin (nap?. rela?ní operátory, dopl?ující symboly, ?ecká abeceda, závorky, zlomky a odmocniny, integrály, ...) s jejich? pomocí docílíte opravdu d?íve nevídaných a hlavn? nep?edstavitelných kompozic.

Trocha agenturních mini-zpráv:

Vláda vydala zprávu o stavu zem? a konstatovala, ?e kupónová privatizace byla omylem a je hlavním d?vodem dne?ního úpadku a ?e zem? je na úrovni roku 1990. (Vau ... co je moc, to je moc! Sice nepat?ím k ?ádným vá?nivým zastánc?m p?ede?lých vlád, ale jak jinak by cht?la nap?. sou?asná vláda (?SSD) rozd?lit státem spravovaný majetek do soukromých rukou? ... tehdy rozhodn? mnoho mo?ností na výb?r nebylo. A je?t? jednu poznáme?ku bych dodal: Kdykoli vidím v televizi Zemana, tak po?ád a neustálo mluví o tom, v jakém ?patném a zbída?eném stavu dostal do správy na?e hospodá?ství - na místo toho, aby mluvil o reformách, úpravách a zm?nách, kterými by cht?l nastartovat hospodá?ský r?st!)  -  Podle IVVM stoupá ned?v?ra k soud?m, bankám a církvím. Naopak 69 % lidí v??í sd?lovacím médiím.  -  Václav Havel simultánn? s polským prezidentem Kwasniewskim podepsal v pátek odpoledne ratifika?ní listiny o vstupu do NATO. - Celý slavnostní akt v?ak k na?í "zahrani?ní ostud?" naru?il ekologický aktivista a anarchista (podle mne p?knej vejlupek ... né-li h??) Jan K?e?ek, který za?al pískat na pí?ťalku a pálit karti?ku se znakem NATO!


[Akt. známka: 0,14 / Počet hlasů: 7] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.