Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Office

Microsoft Word-tip, díl ?estý

Ji?í Luká? - Office - 25. 03. 1999 - 12286 přečtení

Obrázek: obtékání, umíst?ní v dokumentu, atd.

V?era m? ne?ekan? nav?tívil jeden m?j dlouholetý kamarád, známe se ji? od první t?ídy základní ?koly, a po?ádal m? o pomoc p?i ?e?ení n?kolika málo "problém?", na které narazil p?i své tak trochu experimentální práci s Microsoft Wordem. - Jeliko? se v?echny jeho otázky zhruba týkaly jednoho tématického okruhu a toto téma mi p?ipadlo docela zajímavé, rozhodl jsem se tento sv?j pocit realizovat prost?ednictvím dal?ího dílu na?eho miniseriálu Microsoft Word-tip!

Obrázek: obtékání, umíst?ní v dokumentu, atd.

Jen p?i pouhém pomy?lení na pojem "obrázek" si ihned dovedu p?edstavit nespo?et "zmu?ených a zdrcených" tvá?í kancelá?ských pracovník?, kte?í dnes a denn? svád?jí sv?j nekone?ný souboj s textových procesorem, jen? se nechce a nechce neustále podrobit jejich "designajrským" zám?r?m p?i kone?né úprav? jejich textových dokument?.

Av?ak technologie a tzv. "um?lá inteligence" krá?í i p?es v?echny p?eká?ky dále svými mílovými kroky a tak ji? sou?asné textové procesory obsahují docela výkonné a u?ivatelsky p?ív?tivé nástroje, jen? nám onu vý?e zmín?nou, d?íve nep?íjemnou, práci velmi uleh?í a "p?iblí?í" (= umo?ní její b??né ka?dodenní nasazení).

Ale dost ?e?í a "hurrááá" na v?c (?i spí?e na popis)! - P?i vkládání obrázku do textového dokumentu formátu WORD si dnes musíte být jisti pouze dv?ma v?cmi: a) zdrojem obrázku (?i-li kde pot?ebný obrázek najdete. V sou?asné dob? jsou nap?. k dostání rozsáhlé CD galerie, jen? obsahují tisíce obrázk? z r?znou tématikou a v r?zných formátech.) a b) umíst?ním obrázku ve va?em dokumentu (- naho?e, dole vpravo, v pozadí celé stránky = tzv. tapeta, atd.).

Dialogový formulá?: Formát obrázku, list: Obtékání

Nyní nás tedy zajímá ?e?ení druhého bodu, a to umíst?ní obrázku v dokumentu. Jeliko? mo?ných kombinací je asi nespo?etn?, nastíním zde ?e?ení dvou základních variant. - Varianta ?. 1: Vkládaný obrázek se nalézá na pozadí dokumentu, tvo?í tzv. tapetu. Tento problém se dá ?e?it za pomoci dvou jednoduchými úkon?: a) Kliknu na obrázek a stisknu pravé tla?ítko my?i. Ze zobrazeného menu vyberu spodní polo?ku Formát obrázku... a dostanu se do dialogového formulá?e, který vidíte na doprovodném obrázku. Zde na listu Obtékání vyberu polo?ku ?ádné a opustím tento formulá? stiskem tla?ítka OK. b) Op?t kliknu na obrázek a stisknu pravé tla?ítko my?i. Ze zobrazeného menu vyberu polo?ku Po?adí a z následovn? zobrazeného sub-menu polo?ku P?enést za text.

Varianta ?. 2: Obrázek se nalézá na stejné vý?kové úrovni jako text a je textem obtékán: Postup docílení realizace této varianty je tém?? shodný s postupem bodu "a" varianty ?íslo jedna. Li?í se pouze v záv?re?né ?ásti, a to p?i volb? typu obtékání objektu (= obrázek). Jestli?e nebudeme brát v potaz první variantu - typ: ?ádné, tak se nám zde nabízejí dal?í dv? mo?né "funk?ní" varianty, a to obtékání obrázku ze v?ech stran (typ: Obdélník, T?sné a Uvnit?) a obtékání obrázku naho?e a dole (typ: Naho?e a dole) - zde byl rád doplnil, ?e se nejedná o plnohodnotné obtékání obrázku, ale pouze o "hrubé" vy?íznutí prostoru pro obrázek. Jedná se vlastn? o stejný typ umíst?ní obrázku v dokumentu, jaký jsem pou?il já p?i umíst?ní doprovodného obrázku - dialogového menu - v tomto úvodníku.

Trocha agenturních mini-zpráv:

Jeliko? vláda je?t? nerozhodla o osudu dostavby Temelína, zadala vypracovat ministru ?ivotního prost?edí dal?í posudek, jen? by m?l snad kone?n? pomoc p?i rozuzlení tohoto spletitého problému. (Sv?j osobní názor, na tuto v?c, jsem zde ji? 11. b?ezna presentovat, proto dnes jen p?ipomínám, ?e jsem pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín.)  -  Vicepremiér Mertlík oznámil, ?e expertní posudek o Temelínu stál 16 milion? korun !!! (Opravdu p?kné ?íslo.)  -  Vláda rozhodla o zvý?ení d?chod? - od srpna dostanou d?chodci v pr?m?ru víc o 300 korun.  -  Hrubý domácí produkt v lo?ském roce klesl o 2,7 %, zve?ejnil to statistický ú?ad. P?í?inou je nízká produktivita práce a neefektivita výroby! - Av?ak nezoufejte, v druhé polovin? roku by prý mohlo dojít k o?ivení na?eho hospodá?ství.

P?eji p?íjemné "obtékání" ve zbytku tohoto týdne ...


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.