Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Office

Microsoft Word-tip, díl sedmý

Ji?í Luká? - Office - 07. 06. 1999 - 11068 přečtení

Maximáln? lehká tvorba tabulky.

Víkendové zpravodajství o stavu po?así a Internetu

O víkendu jsme byli op?t sv?dky dal?í slune?ní bomby v podob? vydatných slune?ních paprsk? a lehce b?lostnými mrá?ky r?zných tvar? pota?eného sv?tle-modrého nebe. Sou?ástí této víkendové p?írodní pohody byl i p?íjemný chladivý vánek, jen? k ve?eru bohu?el nabýval na intenzit?.

Internetová sobota byla alespo? z mého poledního pohledu ve znamení ucpaných datových dálnic, av?ak ned?le nabyla úpln? opa?ného charakteru a stala se tak Internetovým rájem.

Maximáln? lehká tvorba tabulky

Jak jist? víte nebo jen prost? tu?íte, dají se tabulky ve Wordu tvo?it mnoha zp?soby. A práv? na jeden takový - z?ejm? asi nejleh?í, který existuje - jsem nedávno náhodou narazil p?i svých toulkách internetovými ?asopisy, ob?asníky a domácími stránkami r?zných kutil? a ?prýma??.

Celé kouzlo tvorby tabulky se zakládá na vhodné kombinaci dvou znak?, a to znak? plus ("+") a mínus/poml?ky ("-").

Postup: V dokumentu se p?emíst?te na místo, kde chcete svou tabulku umístit a vytvo?te ji následujícím zp?sobem: Znaménka plus ("+") ozna?ují místa styku vodorovných hrani?ních ?ár s kolmými svislicemi, jen? vytvá?í sloupce. Pomocí mno?ství znak? mínus/poml?ek ("-") definujete ?í?ku jednotlivých sloupc?. - Pro vytvo?ení samotné tabulky ji? pak sta?í celý takto vytvo?ený ?ádek potvrdit stiskem klávesy <Enter>.

P?íklad:

+------------+-----------------+----------+

Takto definovaná tabulka vytvo?í jedno?ádkovou tabulku o t?ech sloupcích, p?i?em? jejich velikost bude 12, 17 a 10 znak?.

Zásadní výhodou tohoto postupu je jeho absolutní jednoduchost a nenáro?nost na vyhledávání r?zných p?íkaz? v menu nebo vypl?ování n?jakého formulá?e.

Poznámka: Slo?it?j?ího vzhledu takto vytvo?ené tabulky lze následovn? dosáhnout skrze kontextové menu, ?ili menu vyvolané stiskem pravého tla?ítka my?i v prostoru tabulky. Zde se pak nalézají p?íkazy typu: Vlo?it ?ádky, Slou?it bu?ky, atd.

P?eji úsp??ný vstup do nového týdne ...


[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.