Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Office

Microsoft Word-tip, díl první

Ji?í Luká? - Office - 18. 02. 1999 - 17707 přečtení

Automatické generování obsahu

Jeliko? sn?hu ne-ubyvá ba naopak ka?dou hodinou je ho ?ím dál tím více a já za?ínám trp?t silným úbytkem zajímavých a zve?ejn?ní hodných p?íb?h?, rozhodl jsem se, ?e toto tzv. hluché místo zaplácnu trochou rad, trik? a tip?. Dne?ní první typovou seanci budu v?novat dosti známému a hojn? pou?ívanému textovému procesoru Microsoft Word 97, který je také sou?ástí nejroz?í?en?j?ího kancelá?ského balíku Microsoft Office 97.

Automatické generování obsahu

Zní to mo?ná a? pohádkov?, ?i spí?e jako sci-fi z blízké budoucnosti, kdy um?lá po?íta?ová inteligence ovládne ná? sv?t, ale opravdu to funguje. Je sice pravda, ?e pro tuto automatikou tvorbu obsahu musíte také n?co ud?lat a vytvo?it tak ve va?em dokumentu optimální prost?edí, av?ak není to ?ádná p?íli?ná práce navíc, ba naopak by se dalo ?íci, ?e se jedná o prvek, jen? práci je?t? navíc uleh?uje.

Základní podmínkou pro efektivní pou?ití automatického generátoru obsahu, kterou musíte bezpodmíne?n? dodr?et, je promy?lené u?ití tzv. styl? textu. Lépe ?e?eno jen n?kterých jeho ?ástí, jako jsou nap?. textové styly: Nadpis 1, Nadpis 2, ..., Název, atd. Jeliko? práv? na jejich existenci v dokumentu je automatické generování obsahu ve Wordu zalo?eno.

P?ede vás také upozor?uji, ?e se v ?ádném p?ípad? nemusíte obávat vzniku jakýchkoliv hierarchivních nep?ehledností ve va?em dokumentu, jeliko? jednotlivé wordovské styly jsou od sebe odli?eny i po své vzhledové stránce, a to jak velikostí, tak i svými vlastnostmi (podtr?ený text, tu?ný, atd.). Jednotlivé textové styly m??ete také editovat, nebo dokonce vytvá?et i své vlastní nové. Rychlý p?ístup k jednotlivým styl?m nám umo??uje pole Styl (1. polí?ko) na panelu nástroj? Formát. - P?i jeho b??ném výb?ru docílíme pouze zobrazení nej?ast?ji pou?ívaných polo?ek. Pro zobrazení kompletního p?ehledu styl?, musíme p?i výb?ru pole Styl na panelu nástroj? Formát sou?asn? stisknou i levou klávesu <Shift>. Skrze základní menu se k volb? stylu dostaneme po výb?ru polo?ky Styl... v základním okruhu Formát (= základní polo?ka hlavního menu).

Vlastního procesu automatického generování obsahu docílíme p?i stvrzení v?ech volitelných parametr? (nap?. zde lze zakázat/povolit zobrazování ?ísel stránek, ur?it typ vodícího znaku nebo definovat úrove? zano?ení obsahu) v listu Obsah formulá?e Rejst?ík a seznamy, který vyvoláme potvrzením polo?ky Rejst?ík a seznamy... v základním okruhu Vlo?it.

Trocha agenturních mini-zpráv:

U? je to tady, u? je to tady ... a co? - Ministr zahrani?í Jan Kavan oficiáln? oznámil, ?e 12. b?ezen byl stanoven jako datum, kdy americká ministryn? Albrightová p?evezme ?eské, ma?arské a polské ratifika?ní listiny stvrzující vstup t?chto t?í stát? do NATO.  -  Agentura STEM zjistila p?i svém posledním preferen?ním výzkumu, ?e sociální demokracie zvý?ila sv?j náskok v preferencích o 5 procent (má 27,1 %) oproti ODS (22,2 %), dále se zvy?ují preference komunist? na sou?asných 14,3 %, 12 % mají lidovci a 10 procent má Rumlova Unie.  -  I ?eské ob?ti "totálního nasazení" z dob 2. sv?tové války budou od?kodn?ny z fondu, který vytvo?í 12 n?meckých koncern? a bank. Tato snaha n?meckých koncern? a bank vznikla poté, co jim n?kte?í posti?ení ameri?tí ob?ané za?ali hrozit ?alobami.  -  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odmítla zahájit správní ?ízení proti TV NOVA, jak to ?ádal ministr Jaroslav Ba?ta kv?li tomu, ?e tato televize zve?ejnila identitu britského rezidenta tajné slu?by. P?eji p?íjemný zbytek pracovního týdne...


[Akt. známka: 1,80 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.