Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Office

Microsoft Word-tip, díl pátý

Ji?í Luká? - Office - 18. 03. 1999 - 10746 přečtení

Um?lecké zpracování slov a v?t aneb WordArt.

Kdy? jsem se dnes ráno probudil - mimochodem celý orosený, s nosem decentn? napuchlým a t?emi kapesníky ledabyle pohozenými vedle pol?tá?e -, vzpomn?l jsem si na tuto v?tu, jen? zdobí úvodní stránku Nevidetelného psa Ond?eje Neffa: "Pokud zaspím, opiji se, ze?ílím nebo se zast?elím, pat?i?n? na to upozorním - neboť jen v takovém p?ípad? vyjde Pes jindy, eventuáln? nikdy."

Ji? od pond?lí jsem docela slu?n? nachlazen a jsem ?ím dál tím více p?esv?d?en, ?e by pan Neff m?l tuto svou pov?stnou v?tu roz?í?it i o p?ípad "nachlazení", jeliko? v takém stavu, kdy jen neustále potahujete, smrkáte, chroptíte a dumáte nad jedinou otázkou: "Pro??", se rozhodn? nedá pracovat. Alespo? v mém p?ípad? NE! - Ale mé "workoholické" sv?domí (no a? tak práce chtiví zase nejsem) mi nakonec nedalo a dobelhal jsem se k po?íta?i, abych napsal pravidelný ?tvrte?ní úvodník. - Proto p?edem prosím, omluvte mé p?ípadné p?eklepy ?i snad logiky pozbývající v?ty a slova.

Um?lecké zpracování slov a v?t aneb WordArt

Proto?e si myslím, ?e tato "lekce" na?e rádcovského mini-seriálu "Word-tip" bude spí?e pro mnohé z vás opakováním, tak se nebudu p?íli? zdr?ovat "okolními povída?kami" a p?jdu hned tzv. "na v?c".

Pomocí integrovaného nástroje WordArt nám dává MS Word (... a nejen ten. WordArt je integrován i do "okle?t?né" verze Office, tedy do Works?. Av?ak zde se tento u?ite?ný nástroj ovládá pon?kud jiným zp?sobem. Funk?nost je v?ak tém?? toto?ná.) p?íle?itost k vytvo?ení velmi efektních doprovodných nadpis?, apod. textových dopl?k? r?zných barev, velikostí, zvln?ní a tvar?. - I kdy? je ?í?e záb?ru tohoto nástroje velmi slu?ná, nedá se samoz?ejm? srovnávat s funk?ností specializovaných grafických a textových softwar?. Av?ak v ?ádném p?ípad? se nebojím ?íci, ?e tento nástroj doká?e pln? uspokojit v?echny pot?eby b??ných kancelá?ských a domácích u?ivatel?.

Panel nástroj?: WordArt

Jak u? to tak bývá, lze i tento nástroj vyvolat (aktivovat) n?kolika r?znými úkony. První cesta vede p?ímo p?es hlavní menu: Vyberte polo?ku Vlo?it z hl. menu, dále Obrázek a následovn? z rozbaleného menu polo?ku WordArt.... Tímto zp?sobem se dostanete do Galerie WordArtu, co? je první dialogové menu, s kterým se setkáte p?i tvorb? nového objektu WordArt. Tento druhý zp?sob je mo?ná o n?co mén? prakti?t?j?í, av?ak poskytuje i n?které jiné mo?nosti (funkce) - vyberte polo?ku Zobrazit z hl. menu, dále Panely nástroj? a následovn? z rozbaleného nabídkového menu nástrojový panel WordArt (viz. obrázek). Po výb?ru polo?ky WordArt dojde k zobrazení nástrojového panelu WordArt na pracovní plo?e MS Wordu. - Nyní máte mo?nost v p?ípad?, ?e vá? rozpracovaný dokument ji? obsahuje n?jaký objekt typu WordArt, tento objekt s pomocí vámi aktivovaného nástrojového panelu upravovat, nebo vlo?it nový WordArt objekt, a to výb?rem první polo?ky (naklon?né stínované písmeno "A") vámi aktivovaného nástrojového panelu - Vlo?it WordArt.

P?eji ni?ím a nikým neru?ený víkend ...


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.