Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Office

Microsoft Word-tip, díl druhý

Ji?í Luká? - Office - 25. 02. 1999 - 12219 přečtení

Seskupování "kreslených objekt?"

Je st?eda ve?er a já ... já usedám ke svému PC, abych se kone?n? pustil se v?í vervou a plný sil do psaní pravidelného ?tvrte?ního úvodníku - dnes ji? po druhé se hodlám zabývat rozdáváním rad, tip? a trik? z prost?edí nejroz?í?en?j?ího textového procesoru MS Word (verze "97").

Seskupování "kreslených objekt?"

V??ím, ?e jste se ji? n?kdy p?i své práci s textovým editorem dostali do situace, kdy jste museli psaný text obohatit o jakýkoli obrázkový objekt (nap?. obrázek, ?áru, kru?nici, ?ipkami vytvo?ený hierarchický pavouk, atd.) a následn? tento objekt nále?it? o?et?it - umísti do textu - takovým zp?sobem, aby p?i dal?í manipulaci s tímto textovým dokumentem nedo?lo k naru?ení jeho (/jejich) umíst?ní. -> Úkol, dá se ?íci, lehký, ale s p?íchodem nových a nových mo?ností textových proces? ?ím dál tím více záludný.

V d?ív?j?ích dobách byl tento problém ?e?e jediným mo?ných zp?sobem, a to pevných ukotvení daného obrázkového objektu v textu s dosti ?asto velmi omezenými mo?nostmi následného obtékání tohoto objektu psaným textem. - Dnes je situace trochu jiná. Mo?ností je p?ehr?le, a? nepo?ítaje, av?ak ne ka?dé ?e?ení je to pravé. Velké roz?í?ení nastalo jak v mo?nosti definice fyzického umíst?ní objektu, tak i nap?íklad ve zp?sobu, jakým lze tento objekt nechat obtékat textem - existuje zde i varianta tzv. "?ádného obtékání", kdy je obrázkový (ale platí to i pro dal?í objekty) objekt jakoby pova?ován za nálepku/?títek a text je vpisován i pod tuto nálepku.

Ale nyní zp?t k na?emu tématu. Ji? vý?e jsem se zmínil, ?e v sou?asnosti m??eme do textového dokumentu také nap?íklad vkládat i "pouho pouhé" ?áry, kru?nice, ?tverce, ?i tzv. p?edefinované / automatické tvary (?ipky, sm?jící se sluní?ko, atd.), kterými m??eme ná? dokument nejen o?ivit, ale i zkvalitnit a? do odborné "fazóny" (za pomoci automatických tvar? v MS Word 97 lze lehce vytvo?it jednoduché nákresy, apod. v?ci).

Nu a práv? v takovýchto situacích, kdy se v textovém dokumentu a? "nechutn?" p?emno?í po?et jednotliv? vlo?ených obrázkových objekt?, nastává nemalý problém s jejich správným ukotvením v textu. - Pozor, nyní nemluvím o dvou skoro náhodn? vlo?ených obrázcích z Pa?í?e, ale o n?kolika desítkách vlo?ených obrázkových (mini)objekt?, jen? v kone?ném náhledu vytvá?ejí nap?. t?i r?zná schémata. V tomto p?ípad? (nap?. profesionální prezentace) je ur?it? p?ímo nezbytné, aby ?lo i nadále s tímto textovým dokumentem zcela bez problém? pracovat a abychom se nikterak nemuseli obávat, ?e by na?e sou?asná aktivita n?jak mohla poru?it strukturu schématu, který jsme v?era tak pracn? vytvo?ili n?kde o t?i stránky v dokumentu ní?e.

Pokud se tedy v této situaci n?kdy ocitnete, tak jist? velmi rádi oceníte mo?nost "seskupení objekt?", jen? vám dá oddychnout o nekone?ného nastavování vlastností n?kolika desítkám objekt? a jako mávnutím kouzelného proutku tyto nastavitelné vlastnosti p?evede na vámi ur?ený po?et nov? vzniklých "seskupujících" objekt?. -> A jak na to? Ozna?íte v?echny objekty (?áry, krou?ky, ?ipky, atd.) za pomoci "my?ky" a stále stisknuté klávesy <Shift> a vyberete volbu Seskupit v menu Kreslení v panelu nástroj? Kreslení. Tímto úkonem tedy docílíte seskupení v?ech ozna?ených objekt? do jednoho objektu! Tomuto objektu pak velmi lehce nastavíte vámi po?adovanou jakoukoli vlastnost.

P?eji p?íjemné seskupování ...


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.