Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Office

Microsoft Word-tip, díl ?tvrtý

Ji?í Luká? - Office - 04. 03. 1999 - 11211 přečtení

Definice styl?

Definice styl?

Význam pojmu "styl" v prost?edí Microsoft Word 97 jsem ji? nazna?il v prvním díle na?eho rádcovského a tipového seriálu Microsoft word-tip s podtitulem Automatické generování obsahu. Zde jsem se p?edev?ím v?noval jednomu z mnoha mo?ných vyu?ití tohoto prvku v aktivní tvorb? textového dokumentu Word, a to p?i automatické tvorb? obsahu. Prozradil jsem vám také, jak k tomuto prvku rychle a velmi snadno p?istupovat, co? vám dozajista umo?ní je?t? zvý?it výkonnost va?í práce. Pro zopakování si p?ipome?me jeden z nejrychlej?ích zp?sob?: Rozbalením roletového pole Styl (1. polí?ko) na panelu nástroj? Formát.

"Toliko" asi k zopakování a nyní "huráá" do nové látky. (PS: V p?ípad?, ?e jste je?t? ne?etli první díl tohoto seriálu a nemáte ?ádné zku?enosti s u?itím wordovských "styl?", tak vám v?ele doporu?uji tuto skute?nost "napravit"!)

Definici (?i redefinici) nového (respektive stávajícího) stylu lze zase provést n?kolika r?znými zp?soby. My si zde uká?eme dva nejzákladn?j?í postupy:

  1. Tento první postup je nej?ast?ji pou?ívaný p?i vytvá?ení nového (vlastního) "slo?it?j?ího" stylu! - Umo??uje v?ak také úpravu stávajícího stylu a odstran?ní nepot?ebných styl?. Dá se tedy ?íci, ?e se jedná o primární nástroj pro tvorbu a správu wordovských styl?.

    Do tohoto ?ídícího formulá?e pro tvorbu a správu styl? se dostanete po potvrzení polo?ky Styl... v nabídce Formát, která je sou?ástí hlavního menu.

    P?i definici úpln? nového vlastního stylu vám Word dává mo?nost výb?ru, zda-li se má vá? nový styl odvozovat od n?jakého ji? existujícího nebo ne. Samotné mo?nosti specifikace stylu jsou dosti zna?né. Tak nap?. m??ete nastavit ?íslování (pro seznamové a jim podobné styly), rám (obtékání), jazyk, odstavce, ... a písmo. P?i definici vlastností va?eho stylu v kategorii písmo se Word neomezuje na pouhé ur?ení velikosti, znakového fontu a tu?nosti/kurzívy, ale jsou tu i mo?nosti ANIMACE a PROLO?ENÍ ZNAK? (definice m??ítka, velikosti mezer, atd.). Zkrátka a dob?e, m??ete se zde po?ádn? "kreativn?" vy?ádit a zárove? si tak zlep?it pestrost va?eho stylové repertoáru.

  2. Tento druhý postup je vhodný pro "rychlé" a "jednodu??í" úpravy stávajících a tvorbu nových styl?. Hlavní kritériem pro tento postup je tedy rychlost.

    Definice nového stylu: Text (odstavec) upravíme tak, aby vyhovoval na?im po?adavk?m na nový styl. Následovn? jej celý ozna?íme a klepneme na polí?ko Styl v panelu nástroj? Formát. Dále pak p?es stávající jméno stylu napí?eme jméno na?eho nového stylu a potvrdíme stiskem klávesy <Enter>. To? v?e!

    Úprava stávajícího stylu: Redefinice ji? existujících styl? není o nic více slo?it?j?í, ba naopak by se dalo ?íci, ?e je je?t? leh?í. - Ozna?íme textovou oblast, která je specifikována stylem, jen? chceme upravit a provedeme zde v?echny formátové zm?ny. Dále klepneme na polí?ko Styl v panelu nástroj? Formát a vybereme p?íslu?ný upravovaný styl a potvrdíme jeho výb?r. Následovn? budeme Wordem dotázáni na mo?nost zm?ny stávajícího formátu stylu podle aktuálního nastavení. Po potvrzení této polo?ky se provede aktualizace.

P?eji p?íjemnou zábavu p?i tvorb? nových styl? ...


[Akt. známka: 4,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.