Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Invex

INVEXové aktuality

Ji?í Luká? - Invex - 04. 10. 1999 - 10401 přečteníNa?e malá krásná ?ivá planeta Zem? op?t ob?hla jedno kole?ko kolem Slunce a dala tak p?íle?itost v?em po?íta?ovým fand?m znovu si zopakovat ji? sice pon?kud tradi?ní, ale je?t? po?ád bláznivé INVEXové ?ílenství v rozmezí jednoho ?íjnového pracovního týdne (4. - 8. 10. 1999) ve veletr?ních prostorách BVV a. s. p?i akci s názvem: Invex-computer '99.

Pevn? v??ím, ?e následující p?ipomínky není ani t?eba, ale "po?ádek d?lá p?átele" (v tomto p?ípad? bych spí?e ?ekl dobrý informa?ní zdroj). Sou?ástí leto?ního ji? v po?adí devátého ro?níku mezinárodního veletrhu informa?ních a komunika?ních technologií - Invex-computer '99 bude doprovodná takté? výstavná a prezenta?ní akce: COME IN FUTURE, jen? letos po?adatelé roz?lenili do osmi základních skupin: Internet Hall, Game Hall, Creative Hall, Linux Hall, Multimedia Hall, Cinema Hall, DVD Hall a Shopping Hall.

Speciální projekty: (viz. stránky BVV a. s.)

Business Center
Pro managementy velkých spole?ností a zástupce státní správy je zpracován projekt Business Center. Principem projektu je zajistit t?mto náv?t?vník?m kompletní servis na veletrhu - to znamená p?edev?ím rychlé a efektivní p?edávání informací dle po?adavk? náv?t?vníka, zprost?edkování prohlídek a prezentací, zaji?t?ní sch?zek s ur?enými reprezentanty vystavovatel? a pochopiteln? zabezpe?ení pohodlného a kulturního zázemí. Toto zázemí nazvané Business Center se buduje v pavilonu ?E?, v míst? sou?asného WTC a bude pro tento ú?el k dispozici nejen na INVEXu, ale té? na v?t?in? ostatních veletr?ních akcích. Servis pro tyto náv?t?vníky je v?ak mnohem ?ir?í - zahrnuje nap?íklad mo?nost speciální letecké p?epravy z Prahy do Brna a zp?t, zaji?t?ní ubytování, zprost?edkování slu?eb mimo areál výstavi?t? atp. Od zavedení Business Center si a. s. BVV slibuje také podstatn? více obchodních mo?ností pro vystavovatele a hodlá tento projekt nadále rozvíjet.

Sout??e, ankety (viz. stránky BVV a. s.)

P?eji p?íjemný INVEXový týden ...


[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.