Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Invex

INVEX Computer 2000: Mno?ství otázek a odpov?dí!

Ji?í Luká? - Invex - 14. 10. 2000 - 10230 přečtení

Jak jsem ji? d?íve ve svém úpln? prvním ?lánku o leto?ním ro?níku INVEX Computer 2000 (ze dne 5. 10.) nazna?il, byl tento ro?ník jedním z velkých milník?, který nám dal jasnou odpov?? na otázku: "Jakým sm?rem se tento mezinárodní, ve st?ední Evrop? nejv?t?í, veletrh informa?ních a komunika?ních technologií bude ubírat!"

Má soukromá dedukce zní: V?t?í diferenciace mezi tzv. "odbornými (noviná?skými)" a "b??nými" veletr?ními dny, p?i?em? opravdu první dvoudenní odborná ?ást je ?istou kompilací profesionáln? vedených a specificky zam??eních p?edná?ek spojených s na jednotlivých stáncích provedenými fyzickými prezentacemi na p?edná?kách nastín?ných ?e?ení a zbývající t?ídenní "b??nou veletr?ní akcí", která je více komer?ní (ve smyslu: podpory prodeje), zábavná a na koncového "laického" u?ivatele zam??ená.

Dále bylo mo?no pozorovat tendenci úbytku men?ích a na jednotlivých stáncích p?ímo probíhajících p?edná?ek ve prosp?ch speciáln? z?ízených "centrálních p?edná?kových ploch", které se nalézaly tém?? v ka?dém pavilonu a v jejich? prostorách v?t?inou nep?etr?it? probíhaly prezentace jednotlivých IT ?e?ení. - O tom, zda-li se v?ak jedná o jeden z mnoha úsp??ných krok? vp?ed by se dalo polemizovat, jeliko? si osobn? myslím, ?e n?které produkty a s nimi spojená ?e?ení jsou na tolik specifické, ?e je nelze dost dob?e za?adit do globálního programu vý?e zmín?ných "p?edná?kových center" a také se tak mnohdy stalo (nap?. jsem postrádal v minulém ro?níku p?kn? provedenou p?edná?kovou sérii na stánku spole?nosti Inprise, jen? se letos p?ipojila k "novému vý?e zmín?nému trendu" a tak se v p?edná?kovém maratónu nedostalo na v?echny produkty této firmy)!

Na?lo se v?ak n?kolik sv?tlých výjimek, které si dle mého názoru tuto "slabinu" uv?domili a z?stali v?rni "p?edcházejícímu modulu". Jako p?íklad bych rád uvedl spole?nost "Adobe", která ve svém p?edná?kovém sále?ku postupn? p?edstavila v?echny své strategické produkty (nejen teoreticky, ale hlavn? prakticky) a "také m? p?esv?d?ila, ?e Adobe InDesign 1.5 CE je ?pi?kový typografický produkt, v kterém lze zhotovit prakticky cokoli, na co si vzpomenete!"

Co jste mohli vid?t? Laik by asi ?ekl: "Velké mno?ství po?íta?? se v?ím, co k nim pat?í," av?ak mám takové tu?ení, ?e by Vás taková odpov?? neuspokojila a proto se pokusím to pon?kud více up?esnit. Tak jako minulý a vlastn? i p?edminulý rok zobrazovacím médií vévodily aktivní LCD displeje a to v 17" velikosti. Mezi procesory kralovaly Intel Pentium III (p?edev?ím 1 GHz verze), AMD Duron a AMD Althon. V?echny tyto vý?e jmenované procesory byly v?t?inou k vid?ní hned na n?kolika r?zných platformách a tak nebyla nouze o mo?nost porovnání výkonu jednotlivých koncepcí! Mezi tzv. "vypalova?kami" asi nejvíce vy?nívaly výrobky spole?nosti Hewlett-Packard, se kterými jste se mohli setkat tém?? u ka?dého druhé stánku.

Vezmeme-li v úvahu samotné zam??ení tohoto mezinárodního veletrhu, tak se nelze divit, ?e dal?í podstatnou ?ást hardwaru, jen? jste mohli vid?t v prostorách jednotlivých stánk? byly ve?keré mo?né síťové prvky - od t?ch nejmen?ích a? po velké pojízdné sk?ín? - a neskute?né mno?ství kabel?.

I kdy? je pom?rn? t??ké stanovit, který opera?ní systém vévodil leto?nímu Invexu, jedno je jisté: V sou?asné dob? "fr?í" Linux! - Musím v?ak uznat, ?e sice "fr?í", av?ak málo kdo tomuto OS skute?n? rozumí a ani Invex v tomto sm?ru dle mého názoru mnoho nezm?nil, jeliko? v?t?ina podstatných p?edná?ek (typu: Co je to Linux? ?ím se li?í od jiných OS? atd.) se odbyla v rámci "odborných dn?" a "oby?ejný náv?t?vník" tak m?l pouze mo?nost poslechnout si relativn? nezajímavé p?edná?ky typu: Linux a USB, Linux a hry. Mo?ná si ?íkáte, ?e jsem trochu mimo, v?dyť vý?e jmenovaná témata nejsou a? zas tak od v?ci, ale vezmete-li v úvahu skute?nost, kterou jsem zde ji? zmínil, ?e v?t?ina lidí vlastn? ani netu?í co OS Linux je - jen o n?m ví -, tak mé pohor?ení nad chyb?jícími více obecn?j?ími p?edná?kami není a? zas tak nepochopitelné!

Jako dal?í problémové místo p?i prezentaci tohoto opera?ního systému na leto?ním veletrhu bych vid?l ve velmi malém mno?ství skute?n? náv?t?vník?m p?ístupných "ukázkových" instalací Linuxu, co? op?t p?ispívá ke mnou nazna?ovanému stavu: "V?ichni víme, ?e Linux existuje, ale nikdo s ním skute?n? pracovat neumíme!"

Poslední v?cí, o které bych se cht?l v souvislosti s mezinárodním veletrhem INVEX Computer 2000 zmínit, je op?tovn? velký zájem vystavovatel? o p?edstavení svých e-business/e-commerce ?e?ení, jen? jsou ?ím dál tím více komplexn?j?í a propracovan?j?í.

Poznámka: Více informací najdete na na?ich invexových stránkách.


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1063 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.