Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Office

Excel-tip, díl I.

Ji?í Luká? - Office - 24. 05. 1999 - 15280 přečtení

Jednoduchá databáze

Jak jsem ji? minulý pátek ve svém ?tvrte?ním úvodníku p?edeslal, tak se i bohu?el stalo a z d?vod? mé pracovní vytí?enosti (slu?ební cesta) se neuskute?nila týdenní aktualizace na?eho ?asopisu. Jeliko? jsi jsem v?dom svého "p?e?inu" v??i va?emu nenasytnému informa?nímu-chtí?i, jen? nasává nové a nové zprávy jako vyschlá houba, nabízím vám malý "bonbónek" na ut??enou v podob? Excel-tipu.

Jednoduchá databáze

Kdy? se vás n?kdo zeptá: "Pomocí jakého softwarového nástroje se dají shroma??ovat, uchovávat, t?ídit a filtrovat data," tak nemusíte být ani ?ádným po?íta?ovým expertem, abyste mu byl schopen odpov?d?t, ?e na softwarovém trhu existují specializované programy, které nazýváme: databázové programy. Ti zdatn?j?í z vás ur?it? dodají i n?co málo p?íklad? - MS Access, FoxPro, dBASE, InterBase, ...

Já ?íkám: "Ano, máte dozajista pravdu," ale neexistuje zde n?jaký jiný a pokud mo?no celkov? mén? náro?n?j?í zp?sob, jak si z?ídit takovou svou malou osobní ?i firemní databázi, která by disponovala základními t?ídícími a úpravnými mechanizmy? - Mo?ná se budete divit, av?ak já op?t nemohu ?íci nic jiného, ne?-li: "Ano, taková mo?nost zde rozhodn? existuje a její zprovozn?ní a nasazení je otázkou n?kolika málo minut (- za jedné drobné podmínky, a tou jest vlastnictví tabulkového procesoru MS Excel)."

P?edstavme si nyní tedy spole?n?, ?e jste majiteli MS Excelu a chcete si vytvo?it svou malou firemní kartotéku zam?stnanc? s t?mito údaji: P?íjmení, Jméno, Adresa, M?sto, R?, Pohlaví, Funkce. -> Základní postup tvorby takové mini-databáze je toto?ný s postupem vytvá?ení jakékoli jiné excelovské tabulky, co? v praxi znamená, ?e si ?ádek ?íslo 1 vyhradíme pro názvy jednotlivých sloupc? (P?íjmení, Jméno, atd.) a data do (jakoby) tabulky za?neme vkládat od ?ádku ?íslo 2. V ?ádném p?ípad? není na ?kodu, kdy? zvý?íme p?ehlednost a esteti?nost takto námi vytvo?ené "tabulky" zvýrazn?ním prvního ?ádku. Pro správnou funkci na?í databáze v?ak musíme je?t? vyplnit první datový ?ádek (tedy ?ádek ?íslo dv?).

Pozor! Z d?vod? efektivity budoucího "filtrování" dat vám doporu?uji promyslet si a sjednotit názvy jednotlivých toto?ných funkcí a definice pohlaví. - Je tedy neefektivní nap?íklad pou?ívat pro specifikaci mu?ského pohlaví dv? a více ozna?ení: mu?, mu?ské, d?chodce, mladík, ... (Pozn.: Nejv?t?í pozornost v?nujte zamezení chyb pramenících ze sklo?ování).

Jestli?e ji? máte zadaný první datový ?ádek, m??ete vesele zapomenout na to, ?e se nalézáte v tabulkovém procesoru a naopak si m??ete za?ít myslet, ?e se nacházíte v jednoduchém databázovém softwaru. A jak je to mo?né? - Uvidíte.

Klikn?te kurzorem my?i do prostoru va?í tabulky a vyberte polo?ku Data v základním menu MS Excelu. V následovn? rozbaleném sub-menu se vám nabízejí základní pracovní mo?nosti (Se?adit = vzestupné a sestupné t?íd?ní dat podle r?zných kritérií, Filtr = filtrování dat, Formulá? = formulá? pro p?idání nové, odstran?ní stávající, ... polo?ky, atd.) s va?í jednoduchou databází. - Mezi nejd?le?it?j?í funkce pot?ebné pro obsluhu této databáze pat?í fce: Formulá?, Se?adit a Filtr (zevrubný popis viz vý?e).

Asi nejslo?it?j?ím nástrojem z hlediska ovládání je fce Filtr. - Zde vám v?ele doporu?uji vyu?ívat polo?ku Automatický filtr, jeho? správnou funk?nost obhospoda?uje sám po?íta?, a to velmi dob?e. Pro zp?tný návrat databáze do p?vodního stavu po nap?. n?kolikanásobné filtraci je vhodné pou?ít polo?ku Zobrazit v?e, jen? se nalézá ve stejném sub-menu s polo?kou spou?t?jící Automatický filtr.

P?eji p?íjemné experimentování s jednoducho databází ...


[Akt. známka: 0,75 / Počet hlasů: 8] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.