Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Betfred Premier League 2006: Junhui vs. White a Hendry vs. S.Davis

Milan Reinberk - Snooker blog - 06. 10. 2006

Betfred Premier League 2006, Assembly Rooms, Derby
Skv?lou podívanou a pro mnohé i p?ekvapivé výsledky p?inesla dvojice zápas? Betfred Premier League hraných 5.?íjna 2006 v Derby. ?ínská star a zatím nepora?ený Ding Junhui se st?etl s Jimmy Whitem a jedni?ce sv?tového snookeru Stephenu Hendrymu se postavila legenda Steve Davis. Podle výsledk? z poslední doby by se dalo o?ekávat, ?e si Junhui s Hendrym odvezou z Derby plný bodový zisk a pár tisíc liber k tomu. Realita byla ale pon?kud jiná ?

Premier League

Ding Junhui 1:5 Jimmy White

"The Whirlwind" Jimmy White m?l po utkání s Dingem Junhui op?t úsm?v na tvá?i. Po smolném týdnu, kdy ho v kvalifikaci Grand Prix porazilo trio Tom Ford, Joe Jogia a Lee Spick, dokázal zvít?zit 5:1 a p?ipsat si první výhru v leto?ní Betfred Premier League. Tím si zachoval stále ?anci bojovat o umíst?ní v top 4, co? znamená postup do semifinále.

"V tréninku hraji tak jako nikdy. Hraji tam exhibi?n?, ale musím to p?enést i ke stolu do zápasu." ?ekl White. "Cht?l jsem vyhrát víc ne? Ding a pot?eboval jsem zvít?zit, abych m?l je?t? n?jakou ?anci v lize."

První frame zahájil White slu?ným breakem 48 bod?. Toho dosáhl i díky ?ťastn? potopené ?ervené, ale Ding p?eci jenom dostal ?anci srovnat skóre. Po komplikovan? nahraném breaku 36 bod? ale zachyboval p?i p?ihrávce ze zelené na hn?dou a White, který hn?dou bez problém? potopil, vedl 1:0.

Druhý frame za?al naopak lépe Ding a ?el do vedení o 29 bod?. Neodpustil si ale chybu a White toho mohl vy?ít. To se ov?em nestalo a Ding se brzy vrátil zp?t ke stolu, kde rychlým breakem 34 bod? odsko?il ve skóre ji? na 63:0. White se ale je?t? dostal do hry a cht?l se pokusit urvat tento frame pro sebe, ale po nepotopené ?ervené do levého st?edu musel uznat frame soupe?i.

Oba hrá?i se pohybovali ve t?etím framu t?sn? kolem dvacetibodové hranice, kdy? White, pravd?podobn? nejpopulárn?j?í snookerový hrá? v historii, zahrál break 51 bod? a ujal se vedení 2:1. V tuto chvíli mu sta?il jediný frame k zisku prvního bodu na turnaji.

Ding, který vydobil t?i body z prvních dvou zápas?, m?l ale ?patný den. ?ance na vít?zství se ztrácela stejn? rychle, jako White potáp?l dal?í koule do kapes. Náskok ve framu m?l Jimmy u? 47 bod? a diváci oslavn? jásali nad skv?lou hrou. ?ínský hrá? se ke stolu ale je?t? podíval. Po chyb? na ?erné kouli ov?em nechal p?ipsat frame soupe?i i p?es fakt, ?e na stole bylo je?t? p?t ?ervených a ztráta Dinga byla "jen" 46 bod?. "The Whirlwind" White si tak zajistil minimáln? remízu a bod z tohoto utkání.

Ale teprve pátý frame p?inesl opravdové drama, které m??e vymyslet pouze dramatik se jménem "SNOOKER". Frame byl rozkouskovaný a oba hrá?i tu p?edvedli n?kolik vynikajících a skv?lých snooker?, dokud White nechyboval p?i h?e na ?ervenou. Hra tím vyústila do velice napínavé koncovky, kdy? na stole zbyly jen modrá, r??ová a ?erná. Jimmy vedl o ?est bod?, ale nedal modrou do pravé prost?ední kapsy. Nicmén? nakonec dokázal v tomto dramatu usp?t. Na stole zbyla pouze ?erná koule a bylo jasné, ?e kdo ji potopí, vyhraje. Ding to ale nedokázal. Výsledek byl tedy nakonec 51:53 a stav 1:4 pro Jimmyho.

Suverenita a skv?lé snookerové um?ní, které Jimmy p?edvád?l v dob? své nejv?t?í slávy, bylo dnes op?t objeveno.

Tímto vývojem zápasu byl Ding pon?kud vyveden z míry a ten tam byl jeho klid a rozvá?nost, na který jsme u n?j zvyklí. N?kolik unáhlených a nep?esných strk? jen potvrdilo nadvládu Jimmyho Whitea v tomto zápase, co? potvrdilo i kone?né skóre 1:5.

Stephen Hendry 1:5 Steve Davis

Steve Davis mohl v noci klidn? spát. Tento 49letý hrá? porazil Stephena Hendryho a zavr?il triumf dvou nejstar?ích hrá?? v Betfred Premier League poté, co 44letý Jimmy White porazil Dinga Junhui.

První frame zápasu byl rozkouskovaný a oba hrá?i svád?li t??ké boje o n?jaký slu?n?j?í break. Hendry ale ud?lal chybu na r??ové a Davis získal úvodní frame pro sebe.

Pokud byl ov?em Steve Davis v prvním framu pouze ?ťastn?j?ím hrá?em, tak ve druhém framu ukázal, ?e do starého ?eleza je?t? rozhodn? nepat?í. Po skv?lém breaku 79 bod? a celkovém vít?zství 26:91, uhrál i break 75 bod? ve t?etím framu (skon?il 0:75) a ?estinásobný bývalý sv?tový ?ampion vedl nad omrá?enou sv?tovou jedni?kou Hendrym ji? 0:3.

P?ed zbývajícími t?emi framy m?l Davis ji? jistotu zisku minimáln? jednoho bodu a definitivn? zapla?il ?erné vzpomínky na porá?ku 6:0 od Dinga Junhui z minulého týdne.

Steve Davis a stejn? tak Jimmy White dali tedy ráznou odpov?? v?em svým kritik?m a ukázali, ?e i oni jsou stále hodni hry na nejvy??í úrovni sv?tového snookeru.

"The Nuget" Steve to jen potvrdil v dal?ím framu, kdy nahrál break 33bod?, ale jen sm?la p?i potáp?ní ?ervené p?ihrála Hendrymu vzácnou ?anci jít je?t? ke stolu. Davis m?l ov?em brzy dal?í ?anci. P?i rozdílu skore 49 bod? ho ale op?t zabrzdila nepotopená ?ervená do st?ední kapsy. Hendry ale netrefil a za chvíli u? to bylo 0:4 pro Davise.

Svou ?est cht?l Stephen zachránit alespo? v pátém framu a první ?ty?i ?ervené výborn? zkombinoval se ?ty?mi ?ernými. Pomalu se rýsovala nad?je maximálního breaku, který by mu p?inesl 25.000 liber, ale skóre se bohu?el zastavilo u? na 32 bodech. Navzdory vedení o 49 bod? Hendry nedokázal ani tento frame dotáhnout do konce. Davis se doslova "vy?krábal" zp?t a potopenou ?ernou p?edb?hl Hendryho ve skóre o t?i body na 63:66.

Hendry se ale p?eci do?kal. V posledním framu se vzchopil, zahrál break 71 bod?, vyhrál 72:24 a odnesl si alespo? 1.000 liber za jeden vít?zný frame.

Toto utkání ov?em pat?ilo Steve Davisovi a spolu s Jimmy Whitem tyto velikáni a legendy snookerového sv?ta v?em p?ipomn?li, ?e je?t? zdaleka neztratili nic z lesku a krásy snookerového um?ní. Oba si samoz?ejm? p?ipsali i 5.000 liber do polo?ky prize money.

Výsledky ostatních odehraných zápas?, tabulku a dal?í informace o Premier League naleznete zde.

Nejbli??í zápasy Premier League:
12.?íjna
Ken Doherty vs. Ding Junhui
Ronnie O'Sullivan vs. Jimmy White

Jimmy White

Ding Junhui

Steve Davis

Stephen Hendry


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.