Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Betfred Premier League 2006: Davis vs. Junhui a Doherty vs. White

Milan Reinberk - Snooker blog - 04. 10. 2006

Betfred Premier League 2006, The Hawth, Crawley
Dal?ím duem zápas? pokra?ovala 28.?íjna snookerová Betfred Premier League. Tentokráte se hrálo v Hawth a zápasy op?t nabízely zajímavou podívanou. Fanou?ci Steve Davise se ur?it? t??ili na zápas, kde "The Nuget" zm??í síly s ?ínskou snookerovou star sou?asnosti, Dingem Junhui a také tradi?n? silný fanklub Jimmy Whitea, který nezanev?el na svého milá?ka navzdory ?patnému období Jimmyho kariéry, zbrojil do zápasu s Kenem Dohertym.

Premier League

Steve Davis 0:6 Ding Junhui

Ding Junhui se usídlil na vrcholu Betfred Premier League p?ed Ronniem O'Sullivanem po prvním leto?ním vít?zství v turnaji. Porazil Steve Davise a p?i?etl si t?i body k ji? uhranému bodu z úvodního zápasu práv? proti Ronnie O'Sullivanovi.

Byl to ale letos ?patný za?átek pro Davise v lize. A?koli m?l ?ance v ka?dém framu a s trochou ?t?stí by vyhrál alespo? n?který, nestalo se.

Úvodní frame byl rozkouskovaný, kdy? se oba hrá?i sna?ili najít ten správný rytmus hry. P?i Dingov? netrefené ?ervené m?l Davis mo?nost p?ijít ke stolu a vybojovat úvodní frame, ale to se nepoda?ilo a po breaku 47 bod? musel své ú?inkování ve framu p?enechat soupe?i. Bohu?el ale Davis nem?l dost bod? na rozhodnutí framu a pozd?j?í chyba dala p?íle?itost Dingovi, kterou nepohrdl a breakem 31 bod? se ujal vedení 1:0.

Davis ale zazá?il skv?lou hrou na za?átku druhého framu a ?ervené koule mu poskytovaly dostatek mo?ností jak krásn? dohrát frame. Minul ale kapsu p?i h?e na ?lutou kouli a bylo po nad?jích. Ding poté také selhal, ale brzo byl zpátky u stolu kdy? "The Nuget" Davis nedal rutinní zelenou. Dlouhá bitva jistot následovala p?ed dal?í Davisovou netrefenou zelenou a Ding mohl jít po náb?hu 37 bod? a vít?zství 29:78 do vedení 2:0.

Davis ovládl úvodní fázi i ve t?etím framu a m?l ji? 53 bod? náskok, ale znovu p?i?la chyba a Steve op?t nem?l dost bod? na vít?zství ve framu. Ding ?ermoval svým tágem jako samurajským me?em a chybu nekompromisn? potrestal, kdy? se po breaku 57 bod? (frame 56:57) ujal vedení 3:0, co? mu zajistilo minimáln? jeden bod z tohoto zápasu.

?ádné utkání je?t? neskon?ilo 6:0 v leto?ní lize a Davis se tedy mohl stát prvním hrá?em, který by utrp?l nepopulárního "kanára". Tato p?edpov?? se stávala stále více pravd?podobn?j?í s dal?ím, chybami pro?pikovaným framem, jen? op?t vyzn?l lépe pro Dinga a stav byl ji? 4:0.

Tím to ale v?e nekon?ilo. Je?t? hor?í to bylo pro Davise, ?estinásobného mistra sv?ta, kdy? se ze svého sedadla díval na Ding?v break 54 bod? v pátém framu, který se nakonec ukázal jako vít?zný. Junhui sice minul, ale znovu Davis nedokázal potrestat chybu soupe?e a kdy? sám nedal ?ervenou, skóre se p?esunulo na 39:54 a na hrozivých 5:0. To u? by snad n?kdo z fanou?k? Davise nejrad?i hodil ru?ník do ringu, ale co se má stát, to se stane.

?estý frame, který poskytl ?ance ob?ma hrá??m skon?il nakonec op?t v moci Dinga Junhui a kone?ný výsledek je tedy 6:0.

Ding je tedy ur?it? na vrcholu blaha, kdy? si p?ipsal nejen 3 body do tabulky, ale vyhoupl se i na první místo p?ed Ronnie O'Sullivana a také si vyd?lal p?kných 6.000 liber. Steve Davis bohu?el dopadl jak sedlák u Chlumce a neodvezl si ani bod a ani libru.

Davis bude doufat v lep?í výkon p?í?tí týden a v utkání s aktuální oficiální sv?tovou jedni?kou Stephenem Hendrym to bude p?ímo nutnost.

Ken Doherty 4:2 Jimmy White

Jimmy White utrp?l v Hawth jeho druhou porá?ku v Betfred Premier League v ?ad?. Prohrál 4:2 proti Kenu Dohertymu týden poté co nesta?il p?i stejném skóre Graeme Dottovi a má p?ed sebou t??ký úkol. Zabezpe?it si ú?ast v play-off a tedy být do ?tvrtého místa v tabulce. Doherty byl velice pot??en ze svého prvního vít?zství hlavn? poté, co prohrál zápas s Ronnie O'Sullivanem 5:1.

"Jsem moc rád z vít?zství nad Jimmym." ?ekl Doherty. "Po porá?ce s Ronniem jsem pot?eboval body do tabulky."

Doherty m?l dobrý za?átek. Kdy? White chyboval v úvodním framu, break 31 bod? mu pomohl k vedení 1:0 po výh?e 68:0.

Ale náskok nem?l dlouhého trvání. White, podporovaný svými fanou?ky, uhrál 34 body k dobru ne? minul hn?dou kouli. Ale Doherty pak nedal stejnou kouli a nakonec prohrál druhý frame o 52 bod? 1:53.

Doherty, který je provisorn? na prvním míst? na sv?t?, dominoval t?etímu framu a breaky 37 a 55 bod? p?ehoupl misky vah zápasu na svou stranu.

?tvrtý frame za?al pomalu. Doherty byl ale ve vedení o 21 bod? a zahrál velice p?knou ?ervenou do spodní pravé kapsy, která se zdála být prakticky rozhodující v tomto framu, dokud ale neminul ?lutou. Whiteovy nad?je tedy rázem o?ily. Ov?em odvá?né vize byly brzo zadupány hluboko do snookerového stolu po selhání Jimmyho na ?luté a Doherty uko?istil tento neuspo?ádaný frame 44:15.

Jimmy tedy pot?eboval vyhrát oba následující framy, aby se vyhnul dal?í porá?ce.

Osud Jimmyho Whitea byl zpe?et?n v pátém framu. Pokou?el se o hru na ?ervenou, ale dotyk ?erné s jeho vestou poslal ke stolu Dohertyho. Tím tedy skon?ily Whiteovy nad?je na bod a break Ira 51 bod? znamenal vít?zství 70:0 a 3 body z tohoto zápasu.

White uhrál alespo? je?t? poslední frame po breaku 36 bod? a utkání tedy skon?ilo výsledkem 4:2 pro Kena Dohertyho. Ten si vyd?lal 4.000 liber a Jimmy tedy alespo? 2.000 liber.

Výsledky ostatních odehraných zápas?, tabulku a dal?í informace o Premier league naleznete zde.

Nejbli??í zápasy Premier League:
5.?íjna
Jimmy White vs. Ding Junhui
Stephen Hendry vs. Steve Davis

Steve Davis

Ding Junhui

Jimmy White

Ken Doherty


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.