Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Travis Perkins UK Championship 2005, Barbican Center, York, England (2.) + foto

Milan Reinberk - Snooker blog - 10. 05. 2006

Travis Perkins UK Championship, Barbican Center. York, England
A je tu druhý díl dramatu s názvem UK Championship, navazující na p?edcházející první snookerové d?jství, který popisoval boje v LAST 32 (posledních 32 hrá??). Dnes se s vámi pod?lím o zápletku d?jství druhého, s velice zajímavým rozuzlením turnaje, od LAST 16 a? po FINÁLE. V hlavní snooker roli Steve Davis a Ding Junhui.

Ale nejd?íve se podívejme na bitvy v LAST 16 ?

Neil Robertson 9-8 Shaun Murphy

Velice vyrovnaný zápas spolu svedli Robertson s Murphym. Murphy jako mistr sv?ta byl ur?it? favoritem, ale Neil potvrdil stoupající formu a ambice proniknout mezi elitu sv?tového snookeru. Hrá?i se zde pravideln? st?ídali ve vít?zstvích jako na houpa?ce a po osmi framech byl stav 4:4. Robertsonovi se poté poda?ilo uniknout na 6:4, ale Murphy op?t vyrovnal a drama pokra?ovalo, kdy? ?el dokonce do vedení 6:7. Neil ale t?sným framem 64:61 srovnal, ale Murphy op?t zahrál skv?le a vedl 7:8. Sta?ilo mu vyhrát jeden frame k postupu, ale Neil prokázal bojovného ducha a framy 53:0 a 67:2 oto?il a zvít?zil.

Mark King 6-9 Joe Perry

Joe Perry si p?ed zápasem d?lal veliké nad?je na postup do ?tvrtfinále a ty nakonec v zápase dokázal potvrdit. Cesta ale v první polovin? zápasu nebyla tak jednoduchá, o to jednodu??í byla v polovin? druhé. King vedl nejprve po ?esti framech 5:1 a pak je?t? 6:2, ale Perry ú?asnou hrou a se ?t?stím v patách uhrál sedm fram? v ?ad? a postoupil. Za zmínku stojí Kingových 136 bod? v náb?hu v 8.framu.

Stephen Maguire 8-9 Steve Davis

Dal?í vyrovnanou etudou osmifinále byl i tento zápas. T??ko zde hledat jasného favorita, ale alespo? pro m? jím byl se svou jistou hrou na tomto turnaji Steve Davis. Zápas to byl ale ukázkový, kterému nechyb?lo nic. Drama, vyrovnanost, jistoty, skv?lá hra obou hrá?? i stovkové breaky, kterých bylo uhráno celkem ?est. Hned v prvním framu uhrál Stephen 133 bod? a po t?sném druhém framu (58:53) vedl 2:0. Davis ale sní?il breakem 102 bod? a kdy? uhrál i 133 bod? v 5.framu, stav byl 3:2. Maguire se ale odhodlal k dal?ímu "kilu" a po 103 bodech v 6.framu a vít?zství 100:1 v 7.framu vedl 5:2. Davis ale svou roli nezapomn?l a sní?il na 5:4. Ov?em podle zvyku v tomto zápase Maguire uhrál dal?í stovku (111 bod?) a po 11 framech vedl 7:4. Drama ale vrcholilo a Davis op?t sní?il, tentokrát tedy 7:6. Stephen op?t utíká na 8:6 a je jeden frame od postupu. Davis ale potvrzuje jednu z hlavních rolí turnaje a vít?zí ve t?ech framech v ?ad?, kde uhrává i 145 bod? a zaji?ťuje si ?tvrtfinále.

Mark Williams 3-9 Stephen Hendry

Zato Stephen Hendry nem?l s Markem Williamsem ?ádné velké problémy a pom?rn? hladce ho p?ejel. Kdy? vedl 0:2, Mark dokázal oto?it na 3:2, ale poté Hendry v?emi dal?ími sedmi framy pro sebe získal postup. Zahrál zde i náb?h 136 bod?.

Paul Hunter 2-9 Ding Junhui

Asijský bojovník Junhui v tomto zápase p?edvedl výborný snooker a tento zápas by se dal charakterizovat slovy "P?i?el, vid?l, zvít?zil". Hunterovy dovolil pouze dva framy, aby se ne?eklo, a jinak kraloval a rozdával zásahy svým tágem jak samurajským me?em. Vedl nejd?íve 0:4, poté Hunter sní?il, ale Ding op?t ?el na vedení 1:7. Zde dovolil Hunterovi op?t sní?it a poté rozhodl framem 12:76 na kone?ných 2:9.

Peter Ebdon 7-9 Ali Carter

Dal?í pom?rn? vyrovnaný zápas s prohrou favotita. Carter ?el ne?ekan? do vedení 0:4 (123 bod? ve 3.framu), ale Ebdon sní?il na 3:4. Ali ale op?t utíká a stav je 3:7. Ov?em ?ty?mi framy v ?ad? Ebdon skv?le vyrovnává, ale dal?í dva framy a vít?zství u? jsou jen pro Cartera.

John Higgins 6-9 Ken Doherty

Jako ko?ka s my?í si museli p?ipadat hrá?i v tomto zápase. Higgins ov?em ne?ekan? ne v roli my?i, ale naopak v roli ko?ky, která neustále musí onu rychlou my?ku dohán?t. A Doherty utíká a utíká a ko?ka nakonec kon?í s prázdnou a se smutným výrazem u díry, kde my?ka proklouzla do ?tvrtfinále. Doherty se ujal vedení 0:1 náb?hem 107 bod?. John vyrovnal, ale Ken op?t vede 1:2 a tak ro ?lo po?ád dokola a? do doby, kdy Ken vyhrává 3 poslední framy v ?ad? a získává rozhodující náskok. Doherty zde v zápase uhrál je?t? breaky 102 a 127 bod?.

Mark Davis 2-9 Stuart Bingham

Pom?rn? jasnou zále?itostí bylo toto utkání pro Stuarta Binghama. Tento hrá?, který se takté? jako Neil Robertson sna?í o prokousání se mezi snookerovou elitu nenechal nic náhod? a po 4 framech vedl 1:3. Poté Mark sní?il, ale Bingham rozhodl výbornou hrou a ?esti framy v ?ad?.

?tvrtfinále ?

Tak?e ú?astníci pro ?tvrtfinálové boje jsou jasní a u? p?i pohledu na zápasové dvoji?ky m??eme tu?it vyrovnanou bitvu. Turnaj opustila v?t?ina favorit? a o to více je to nyní zajímavé. Vyrovnané to nakonec opravdu bylo a podívejme se na zápasy podrobn?ji.

Joe Perry 9-8 Stuart Bingham

Nejvyrovnan?j?í zápas ?tvrtfinále, který se rozhodl a? v rozhodujícím framu, svedli tito dva borci. Jako v boxerském ringu si nedarovali nic a nakonec ?ťastn? na body postupuje Perry. Ten nejprve vedl 2:0, ale Stuart vyrovnal. Perry op?t vedl, ale Stuart oto?il na 3:4. Hrá?i se poté p?etahovali o framy a? do stavu 7:8, ale Perry utekl dv?ma framy hrobníkovi z lopaty a postoupil. Perry nahrál dva century breaky a to 101 a 100 bod?.

Ding Junhui 9-5 Neil Robertson

Ding Junhui je ale na tomto turnaji k nezastavení a pocítil to i výborn? hrající Neil Robertson. Byla to op?t celozápasová p?etahovaná se st?ídavými vít?zstvími, ale rozhodl moment, kdy Junhui zahrál t?i framy v ?ad? a to konkrétn? 8., 9. a 10.frame.

"Jsem velice ?ťastný, ?e jsem se dostal poprvé do semifinále", ?ekl 18letý Ding.

Allister Carter 7-9 Stephen Hendry

Hendry byl v tomto zápase jasným favoritem a ?ekala se jasný výhra n?kolikanásobného mistra sv?ta. Hendry sice vedl 1:4, ale Ali dv?ma framy sní?il na 3:4. Hendry ale op?t utekl na stav 3:7, ale Carter nem?l co ztratit a dokázal senza?n? vyrovnat na 7:7. Hendry je ale zvyklý hrát vyrovnané zápasy a uhrál zbylé dva framy, které ho poslaly do semifinále.

Steve Davis 9-7 Ken Doherty

Steve Davis ?ekl, ?e má nejlep?í formu za poslední léta a to zde na UK Champ potvrzuje beze zbytku. Po tomto zápase se dostává do semifinále a bude ?elit S.Hendrymu. Davis polo?il základ vít?zství hned v úvodu, kdy vyhrál prvních 5 fram?.

Semifinále ?

Ding Junhui 9-4 Joe Perry

Asi dv? nejv?t?í p?ekvapení tohoto turnaje se utkali v tomto zápase, ale Dingova hra a kontrola bílé koule je z t?chto dvou hrá?? jasn? lep?í. "Hned za Ronnie O'Sullivanem", ?ekl Robertson o kontrole bílé Dingem. A i proto dokrá?el k tomuto ú?asnému postupu do finále.

Steve Davis 9-6 Stephen Hendry

Veliká a napínavá bitva se ?ekala i v tomto druhém semifinále, ale Davis hraje ve form? 80.let a dokázal Hendryho porazit. Davis ?ekl, ?e kdyby m?l takovou formu v 80. letech, byl by snad je?t? lep?í. Davis úpln? stejn? jako ve ?tvrtfinále, zasadil soupe?i smrtelnou ránu hned v úvodu po vyhraných p?ti framech. Pak u? se Hendry sna?il jen dotahovat, ale nepoda?ilo se.

Finále ?

A jsme op?t u vrcholu turnaje. Veliké p?ekvapení a vlastn? kvalifikant Ding Junhui se probil a? sem a zm??il síly s n?kolikanásobným mistrem sv?ta a super hrá?em 80.let "The Nuget" Stevem Davisem. Pro toho to bylo jubilejní 100.finále. Je?t? pro zajímavost, finalisty d?lilo v tuto dobu od sebe 29let a 222 dní.

STEVE DAVIS 6-10 DING JUNHUI

Zápas by se dal p?irovnat k b?hu na dlouhou trať. Hrá?i byli vyrovnanými soupe?i, ale v?t?í rychlost, hlavn? mezi 7. a 12.framem nasadil Junhui a utekl Davisovi, který u? nemohl Dinga dohnat. Nejprve vedl po kilometru Davis, ale Junhui ho v následujících dvou kilometrech p?edb?hl a stav byl 1:2. Ding zde zahrál i 111 bod? v náb?hu ve 3.framu. Poté se ale ve vedení pravideln? st?ídali a po ?esti km je stav 3:3. Poté ale 18letý Ding proti 48letému Stevovi nasazuje k trháku a na 12.kilometru vede u? 4:8. Poté se u? Davis pouze sna?í Dinga dohnat, ale to se neda?í a nakonec senza?n? Ding vít?zí 6:10. Oba p?edvedli n?kolik výborných jistot, ale nakonec Ding ukazuje svoje kvality a stává se v?bec prvním neBritským a neIrským vít?zem tohoto titulu.

"York je pro m? obrovský krok. Získal jsem tady spoustu sebed?v?ry a zku?eností.", ?ekl Ding a pod?koval obecenstvu za podporu.

"Neud?lal jsem v?t?inu svých break? a sklouzával jsem z pozice," ?ekl po zápase pro BBC Sport Steve Davis. "Ale on hrál fantasticky. M?l jsem skv?lý týden, ale ten den byl Ding siln?j?í."

 

Nakonec op?t nabízím tabulku nejlep?ích dvaceti century break? turnaje:

145 JOHN HIGGINS
145 STEVE DAVIS

138 Dominic Dale
136 Mark King
136 Stephen Hendry
136 Barry Hawkins
133 Stephen Maguire
133 Steve Davis
133 Dominic Dale
131 Ding Junhui
130 Stephen Hendry
129 Ding Junhui
127 Ken Doherty
124 Stephen Lee
123 Ali Carter
116 Ronnie O'Sullivan
114 John Higgins
114 Stephen Hendry
111 Michael Holt
111 Stephen Maguire

Steve Davis Ding Junhui
Davis & Junhui Stephen Hendry
John Higgins Ronnie O'Sullivan


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.