Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Travis Perkins UK Championship 2005, Barbican Centre, York, England (1.)

Milan Reinberk - Snooker blog - 09. 05. 2006

Travis Perkins UK Championship, Barbican Centre, York, England
Zdravím v?echny ?tená?e v dal?ím krásném kv?tnovém dni. I kdy? nám venku sluní?ko krásn? pálí, vrátím se zde do poloviny prosince minulého roku a to ke snookerovému turnaji s názvem Travis Perkins UK Championship. Ten se odehrál 5. - 18. prosince 2005.
A pro? si vlastn? p?e?íst tento ?lánek?
P?i pohledu na finálovou dvojici a vzestup jejích aktér? turnajovým pavoukem, ?i jen letmý pohled do výsledk?, nazna?uje, ?e tento snooker turnaj byl opravdovou podívanou a velkým snookerovým svátkem s ?adou p?ekvapení.

A za?neme p?kn? od za?átku ?

Z kvalifikace se do turnaje probojovalo hned n?kolik zajímavých jmen a to, ?e se tento turnaj, stal snad poprvé v historii, ko?istí práv? pro jednoho z nich, by ?ekal jen málokdo. Ale nep?edbíhejme.

Kdo se nám tu tedy z kvalifikant? vlastn? p?edstavil?
Tak nap?íklad Mark King, veterán James Wattana, Joe Swail, Ali Carter, Neil Robertson ?i v sou?asnosti dva nejlep?í asij?tí bojovníci Marco Fu a Ding Junhui.

LAST 32 ?

Ronnie O'Sullivan 8-9 Mark King

Velikou bitvu a také veliké p?ekvapení nám uchystal tento úvodní zápas. Favorit O'Sullivan nedokázal uhrát rozhodující frame a byl hned v úvodu vy?azen z turnaje. Ronnie vedl u? 5:2, kde zahrál i náb?h 116 bod?, ale King v druhé ?ásti zabojoval a p?eklopil váhu zápasu na svou stranu 4 framy v ?ad?. O'Sullivan ale dokázal srovnat. V rozhodujícím nervózním a dramatickém framu ale udr?el lépe nervy King. O'Sullivan pot?eboval snookery k vít?zství a za stavu 66-14 vzdal soupe?i.

"Ronnie hrál pravou rukou, levou rukou a dával si ru?ník p?es hlavu, ale nerozhodil m?," ?ekl King. "Hrál jsem dob?e. Minul jsem ?ervenou, kdy? jsem vedl 8-6 a za stavu 8-7 jsem cuknul, ale myslel jsem si, ?e kdy? ud?lám v poslední h?e dobrý break, mohl bych vyhrát."

Shaun Murphy 9-7 Nigel Bond

Dal?ím vyrovnaným zápasem byl i tento, mezi mistrem sv?ta Murphym a Nigelem Bondem, kte?í jsou dobrými p?áteli. Zápas byl po ?ty?ech framech vyrovnaný, ale poté zaú?adoval Murphy a zatla?il na Bonda t?emi framy v ?ad?. Stav byl 5:2. Bond ov?em zahrál výborn? a dokonce p?ti framy v ?ad? oto?il na 5:7. Murphy ov?em potvrdil roli favorita a vybojoval zápas ve sv?j prosp?ch, kdy? oto?il na kone?ných 9:7, mimo jiné i náb?hem 102 bod?.

Stephen Hendry 9-7 James Wattana

Dal?ím aspirantem na postup mezi nejlep?ích 16 byl Stephen Hendry a proti Wattanovi byl ur?it? favoritem. Zápas tomu ale zpo?átku v?bec neodpovídal. Po devíti framech byl, i p?es break 114 bod? Hendryho, stav lep?í pro Wattanu a to 3:6. Hendry poté uhrál dva framy, ale Wattana op?t utekl. Tentokrát na 5:7. Hendry ale potvrdil roli sedminásobného mistra sv?ta a oto?il zápas na 9:7, kdy? zahrál i breaky 100 a 109 bod?.

Stephen Maguire 9-2 Joe Swail

Skóre tohoto zápasu vypadá velice jednozna?n?, ale vývoj jednotlivých fram? tomu v?bec nenapovídal. Hrá?i se st?ídali u stolu a ?ada fram? skon?ila pouze o pár bod?. V?t?inou ale se ?t?stím na stran? obhajujícího ?ampiona Stephena Maguira. 2.frame skon?il p?tibodovým vít?zstvím Swaila, takté? i 7.frame, který vyhrál o jeden jediný bod 62:63. O jeden bod vyhrál i Maguire ve 3.framu 58:57, ?i 4.frame o 13 bod?. Nakonec ale uhrál p?kné náb?hy v záv?ru (86, 57, 80 bod?) a postoupil.

Ken Doherty 9-8 Marco Fu

Kone?nou stanicí byl tento zápas pro asijského bojovníka Marco Fu. Oba soupe?i se p?etahovali o vít?zství state?n?, ale nakonec získal rozhodující devátý bod Doherty, kdy? uhrál vít?zství 68:27. Doherty sice vedl u? 8:5, ale Fu skv?le fini?oval a? na 8:8.

John Higgins 9-3 Gerard Greene

Naopak od p?edcházejícího vyrovnaného zápasu, byl tento zápas pouze takovou rozjí??kou na zah?átí pro express jménem John Higgins. Motorá?ek Gepard Greene nem?l v tomto zápase mnoho ?ancí a Higgins jasn? a podle p?edpoklad? postoupil. Po ?ty?ech framech byl stav je?t? 2:2, ale poté Higgins p?idal páru a p?ejel Greena ?esti framy v ?ad?. Obraz zápasu dokumentují i breaky Higginse 114 a ú?asných 145 bod?.

Peter Ebdon 9-4 Dominic Dale

No a co nám p?edvedl v zápase Peter Ebdon? P?edvedl p?kné snooekrové p?edstavení, ale d?stojným spoluhercem i kdy? ve vedlej?í roli byl i Dominic Dále. Ten uhrál ve ?ty?ech framech dva stovkové breaky za 133 a 138 bod?. Ov?em na vyrovnan?j?í a otev?en?j?í projev Ebdona nem?l. Dale vedl 2:4, ale sedmi framy v ?ad? Ebdon postoupil do dal?ího d?ní.

Paul Hunter 9-8 Jamie Burnett

Favoritem zde byl ur?it? Paul Hunter. Jamie Burnett byl ale nakonec jen 5 bod? od postupu, kdy? Hunter rozhodl a? v posledním framu na ?erné kouli po snookeru na r??ovou. Ov?em Paul, který hrál teprve druhý turnaj po svém boji s rakovinou, sm?le d?lal ?est svému jménu. Hunter, neboli lovec, stále dohán?l a sna?il se získat k??i unikajícího Burnetta. Burnett vedl 2:4, pak 3:5, 5:7 a dokonce i 6:8, kdy? mu chyb?l jeden frame k postupu. Ale Hunter p?esnými ranami ve t?ech framech poslal Jamieho p?ed?asn? dom?.

Alan McManus 4-9 Allister Carter

Zato docela p?ekvapením byla, mo?ná nejen pro m?, prohra Alana McManuse s Ali Carterem. Carter se chopil opratí zápasu hned v úvodu a vyhrál první ?ty?i framy. McManus sice sní?il, ale dal?í t?i framy byly op?t pro Cartera. Stav byl tedy 1:7, co? u? byl rozhodující náskok a McManus se ji? na obrat nezmohl.

Mark Williams 9-2 Michael Holt

Mladí?ek Michael Holt se ur?it? t??il na zápas s Markem Williamsem a doufal, ?e by ho p?i tro?e ?t?stí mohl porazit, ale to se ukázalo jako nereálné, hlavn? kv?li druhé polovin? zápasu, který byla ze strany Williamse excelentní. Mark vedl v zápase 2:0, ale Holtovi se poda?ilo náb?hem 111 bod? (frame 0:111) sní?it. Williams ov?em uhrál pro sebe v?ech následujících 6 fram?, kdy? ve t?ech za sebou nenechal Holta uhrát ani bod. S náb?hy 49, 110 a 91 bod? uhrál celkov? 285 bod? bez odpov?di soupe?e (framy 80:0, 110:0, 95:0). Nakonec uhrál, po Holtov? sní?ení, Mark i 11.frame v pom?ru 107:0 s náb?hem 99 bod?.

Joe Perry 9-7 Barry Hawkins

Toto utkání si takté? ponechalo za vít?ze svého favorita, ale toho op?t papírov? slab?í soupe?, v tomto p?ípad? Barry Hawkins, zle trápil. V úvodu vedl Perry 2:0, ale Hawkins vyrovnal na 2:2. Op?t Perry vede, tentokrát 4:2 a Hawkins op?t stahuje na 4:4. Perry jde ale op?t na 5:4 a na to u? se Hawkins nem??e dívat a strhává vedení na svou stranu, 5:7. To ale Perryho o to víc namotivovalo a ?ty?mi framy v ?ad? vít?zí 9:7.

Graeme Dott 8-9 Mark Davis

Jako kamikadze na Pearl Harbor vlétl Davis na Dotta a ten se nesta?il divit. Prohrál ?ty?i framy v ?ad? a tento moment p?ekvapení vydr?el Davisovi a? do konce st?etnutí, kdy? vyhrál rozhodující frame v pom?ru 24:67. Utkání to bylo, co do pr?b?hu fram?, velice vyrovnané a termín "zákopová válka" by zde byl docela na míst?.

Matthew Stevens 3-9 Stuart Bingham

Velikým p?ekvapením pro m? byla prohra Stevense s Binghamem. Bingham není n?jakým super hrá?em a ?ekalo se, ?e si s ním Stevens poradí, ale opak byl pravdou. Stav 1:4 po p?ti framech dával tu?it p?ekvapující výsledek. Stevens se v zápase zmohl pouze na sní?ení na 3:5, ale poté Bingham ?ty?mi framy v ?ad? a náb?hem 70 bod? (frame 0:70) v posledním framu, poslal Stevense dom? z turnaje.

Stephen Lee 4-9 Neil Robertson

Zde, v zápase Lee x Robertson, se kvality mladého Robertosona ukázaly naplno. Tak n?jak ve skrytu du?e jsem v??il, ?e Neil Leeho porazí a ukázalo se to nakonec velice reálné. Lee sice vedl 3:2, ale Robertson t?emi framy v ?ad? oto?il na 3:5. Lee poté u? jen sní?il a rozjetý Robertson se 4 vít?znými framy v ?ad?, uhrál, pro n?j ur?it? pot??ující vít?zství.

Jimmy White 3-9 Ding Junhui

Vlajková lo? asijského snookeru Ding Junhui se v tomto souboji st?etla s legendou a výborným snookerovým hrá?em Jimmy Whitem. White ale v poslední dob? nep?edvádí ?ádný snookerový zázrak a dalo se ?ekat, ?e pokud Junhui zahraje tak jak ho známe, má ?anci nad Whitem usp?t. Bitvu ale Junhui rozhodl manévrem, jaký si snad ani jeho nejv?t?í fanou?ek nep?edstavoval. Vyhrál v?ech úvodních 8 fram? a za stavu 0:8 u? White snad nemohl opravdu d?lat nic jiného ne? ?ekat na zázrak. P?esná st?elba kanónu zna?ky Junhui sebrala Whiteovi v?echen vítr z plachet a ten se pokusil pouze o malou korekci v podob? t?ech fram?. Poté ale Junhui op?t nabil a potopil Whiteovu plachetnici a? na dno s výsledkem 0:77 ve 12.framu.

Steve Davis 9-7 Mark Allen

Vít?ze tohoto zápasu jsem si já osobn? tedy uhodnout netroufl. Snookerová legenda a n?kolikanásobný mistr sv?ta Davis proti mladému snookerovému juniorskému mistru Allenovi. Snad jen více zku?eností a herní vysp?lost pomohli Davisovi k vít?zství. Davis prohrával po 5 framech 2:3, ale poté ?esti framy oto?il na 8:3. Chyb?l jen jeden frame, ale Mark stáhnul náskok a? na 8:7. Zku?enosti ale Davise nakonec poslaly dále v turnaji, kdy? vyhrál 68:15 v 16.framu.

V dal?ím díle se zastavím nad LAST 16 a souboji ve ?tvrtfinále, semifinále a finále. P?eji hezký den.


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.