Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Mistrovství sv?ta ve snookeru 2006 - The Crucible Theatre, Sheffield - Semifinále a finále

Milan Reinberk - Snooker blog - 03. 05. 2006

888.com World Snooker Championship 2006, Sheffield
Op?t zdravím v?echny fanou?ky, nad?ence a zájemce o nejkrásn?j?í a nejt???í variantu kule?níkové hry zvané snooker. Mistrovství sv?ta ve snookeru, které ji? nyní zná svého nového ?ampiona pro rok 2006, je za námi a já vám zde p?iná?ím dal?í ?lánek, tentokráte popisující napínavé a velice zajímavé semifinálové boje a samoz?ejm? i pohled na vrchol turnaje - finálový zápas.

Semifinále, best of 33 (na 17 vít?zných) ?

Oba dva semifinálové zápasy nám slibovaly velice zajímavou podívanou. Ať se podíváme na zápas Ebdon x Fu, nebo Dott x O'Sullivan, nem??eme s p?esností ur?it, ?e to bude práv? ten ?i onen hrá?, který postoupí do finále. I kdy? ka?dopádn? si myslím, ?e favority byli Peter Ebdon, ji? v karié?e mistrem sv?ta a samoz?ejm? Ronnie O'Sullivan, n?kolikanásobný mistr sv?ta a sv?tová jedni?ka. Ov?em Marco Fu a Graeme Dott se do semifinále ur?it? nedostali jenom náhodou a také jejich hra tomu bez výjimky odpovídala. Marco Fu pod novým trenérem pro?ívá fantastické období a postup do finále by byl ur?it? jeho spln?ným snem. Do cesty se mu ale postavil "Psycho", neboli Peter Ebdon jak se mu p?ezdívá.

Peter Ebdon 17-16 Marco Fu

0-130(81), 76(56)-55, 6-62, 92(50)-5, 93-1, 24-57, 103-28, 42-62, 81(68)-17, 108(107)-16, 5-61(60), 94(94)-1, 75(74)-38, 54(54)-56, 101(101)-1, 67(67)-70(70), 122(122)-0, 77-47, 66-1, 93(93)-5, 8-75, 24-62, 80-8, 86(86)-20, 65-74, 27-83(68), 1-141(100), 9-88(52), 0-98(75), 1-103(103), 73-0, 43-73, 89(54)-13

Toto semifinále tedy slibovalo vyrovnanou podívanou a to se také potvrdilo. Utkala se zde typicky rozmy?lená a pomalej?í hra Ebdona s typickou asijskou vytrvalostí a hou?evnatostí Marca Fu.

Pro toho také za?al zápas ?ťastn?ji a p?ipsal si první frame s náb?hem 81 bod?. Ov?em o kvalitách obou soupe?? a jejich ?ancích v zápase jeden frame nic nenapoví. Oba hrá?i se v úvodu zápasu p?etahovali o ka?dý frame a ani jeden se nedostal od soupe?e dále ne? na rozdíl dvou fram?. Po ?estnácti odehraných byl stav 9:7 pro Petera. Za zmínku zde stojí náb?hy 107 a 101 bod? Petera Ebdona.

A? po této dob?, v dal?í ?ásti zápasu, se miska vah zápasu za?ala p?evracet na jednu stranu a to na stranu Petera Ebdona. Ten vlétl na soupe?e ve t?etí session jako raketa a hned náb?hem 122 bod? a ?ty?mi framy v ?ad? utekl soupe?i a? na stav 13:7. Oba hrá?i si pak vym?nili po 2 framech a stav po t?etí session zápasu byl tedy 15:9 s tím, ?e se hraje na 17 vít?zných. Ebdonovi tedy chyb?li 2 framy k postupu do finále.

Fuovi jsem nedával ji? moc ?ancí, ale jaké bylo moje p?ekvapení (a ur?it? nejen moje), kdy? se Fu dokázal ?esti framy v ?ad? vrátit v poslední ?ásti zápasu a srovnal na 15:15. Zahrál si i dva century breaky (100 a 103 body) a zápas mohl za?ít od za?átku. Leckterého hrá?e by tento comeback soupe?e polo?il, ale ne tak Petera Ebdona. Finále je velice silnou motivací a to se ukázalo i v 31. framu, kdy Ebdon zvít?zil 73:0 a dostal se jeden frame od postupu. Co ale na to Fu? V minulém ?lánku jsem ho p?irovnával k samurajským bojovník?m, který nic nevzdá a to se potvrdilo zcela jasn?  i zde. Dokázal si v p?etahované 32. framu vydobít rozhodující frame. Zde ale Peter Ebdon zahrál náb?h 54 bod? a mohl slavit postup do finále.

Myslím, ?e pokud se Ebdon dostane v zápase pod tlak, je schopen zahrát je?t? lépe. Pro Marca Fu to muselo být veliké zklamání, zvlá?ť kdy? dokázal heroickým výkonem srovnat u? zdánliv? ztracený zápas.

K tomu Fu po zápase ?ekl, ?e pro výhru ud?lal v?e. Musel by ale vyhrát poslední ?ást zápasu 8:1, ?o? se zdálo být proti Ebdonovi nemo?né. Za?al sice výhrou v rozdrobeném 25. farmu a dostal se na vít?znou vlnu, ale nedokázal dotáhnout rozhodující frame. Ov?em ?ekl, ?e zp?sob, jakým tento zápas hrál, je zp?sob, jak cht?l v?dycky snooker hrát. Fu v?d?l, ?e musí hrát nejlep?í snooker jaký dovede a posledních 14 dní m?l pocit, ?e m??e porazit kohokoli a v??il v úsp?ch. Tak se prý ji? dlouho necítil. Ozna?il také Petera za vít?ze turnaje a dodal, ?e tento hrá? je psychicky velice silný a velice si ho vá?í.

Ebdon naopak vzdal hold Marcovi za to jeho fantastické vystoupení, za to jak výborn? hrál pod tlakem a ?e jeho jistoty byli opravdu fantastické. Takovou sílu charakteru a neústupnost prý je?t? nevid?l. Na svoje vystoupení byl ale velice hrdý, zvlá?t? na zvládnutý poslední frame a break po t??ké ?ervené.

Graeme Dott 17-11 Ronnie O'Sullivan

121(121)-0, 11-85, 95(68)-8, 10-75(66), 14-76(61), 28-63(63), 40-73, 72(70)-44, 67-47, 85-38, 72-23, 19-76, 33-66, 87-22, 0-124(124), 74-49, 92(92)-0, 56-26, 117(86)-6, 79-39, 73-15, 57-32, 64-25, 69(53)-4, 16-97(60), 4-103(60), 16-58, 69-68

A jsme u druhého semifinále, které nám nabídlo také zajímavou podívanou, ikdy? to byl spí?e boj o ka?dý kousek stolu. Favoritem byl ur?it? Ronnie. Dott, kterému se p?ezdívá "Pocket Dynamo", ho ale dokázal svojí hrou zpomalit a donutit ho, aby upustil od své rychlé hry. To O'Sullivana p?inutilo k chybám (tím samoz?ejm? netvrdím, ?e Dott nechyboval) a nakonec tento zápas dopadl jak dopadl. P?iznejme si ale, ?e v tomto zápase to nebyl ten O'Sullivan, jakého jsme vid?li v minulých zápasech. Sám po zápase ?ekl, ?e m?l potí?e s kontrolou bílé koule a hlavn? katastroficky potáp?l na dlouhou vzdálenost a to rozhodlo.

Dott dal Ronniemu v?d?t, ?e to nebude jednoduchý zápas hned prvním framem, který uhrál s náb?hem 121 bod?. Za stavu 2:1 pro Dotta se ov?em O'Sullivan nadechl k sólu a ?ty?mi framy oto?il vývoj na 2:5. To si ale Dott nenechal líbit a op?t zaú?adoval a odpov?d?l stejnou mincí. 4 framy v ?ad? dali výsledku podobu 6:5. Boj to byl vyrovnaný a hrá?i se mnohokrát na stole po chybách prost?ídávali, ale byl to op?t O'Sullivan, který oto?il zápas i s pomocí breaku 124 bod? na 7:8.

Ov?em to, co se stalo v t?etí ?ásti, do které se ?lo za stavu 8:8 by vzal dech i jiným hrá??m. Dott tady dokázal fantastický kousek. Jako ledoborec ?ítící se mezi ledovými krami, se ?ítí mezi jednotlivými framy a uhrává jich v?ech 8 v ?ad?. P?ed poslední session je tedy stav 16:8 a jeden frame chybí Dottovi k postupu do finále. Ronnie se je?t? pokou?í s tímto zápasem n?co ud?lat a vyhrává 3 framy v ?ad?. Nyní ale p?ichází chyba ve 28.framu. Dott zahrává r??ovou kouli a ?ernou posílá do jistoty, na kterou O'Sullivan úto?í a netrefuje. O jeden jediný bod vít?zí Dott a postupuje. Byla to velká p?etahovaná o ka?dou kouli, která charakterizuje celý tento zápas.

O'Sullivan ?ekl, ?e ?koda byla napáchána ji? prvních 3 session a v poslední se u? mnoho d?lat nedalo. Proh?e Ronnieho pomohl i fakt, ?e potáp?ní koulí na dlouhou vzdálenost se v tomto zápase rovnalo skoro nule a ani jistoty nebyly zrovna nejjist?j?í. O'Sullivan nakonec po zápase v?noval své tágo jednomu klukovi z publika. Sám k tomu ?ekl, ?e pot?ebuje nové a tak ho cht?l v?novat tomu mladíkovi. Ur?it? to je p?kný dárek. Dott p?ipustil, ?e m?l strach z O'Sullivanova comebacku, ale zárove? si byl celkem jistý, ?e to ji? dotáhne k vít?zství.

Finále, best of 35 (na 18 vít?zných) ?

Graeme Dott 18-14 Peter Ebdon

12-79(63), 62(62)-53(53), 91(56)-1, 70-48, 71(66)-9, 32-67(62), 78-6, 53-20, 53-20, 63-16, 25-66, 6-124(89,) 72-47, 51-65, 61-5, 92-16, 75(56)-0, 0-100(78), 44-67, 75(62)-41, 90(65)-31, 70-49, 22-117(117), 51(51)-66, 29-67, 38-70(66), 59-66, 0-84 (84), 78-16 (66), 17-99, 69-61(68, 51), 70-31

A to "nej" nakonec. V?ichni fanou?ci se do?kali, finále je tu. ?koda ?e to "nej" by se dalo pou?ít jak u výraz?, nejdramati?t?j?í a nejnervózn?j?í, ale tak dost mo?ná po v?t?inu zápasu i nejnudn?j?í a nejdel?í.

Ve finále se utkali toti? dva hrá?i, kte?í jsou známí svou pomalou a jistou hrou, co? se nakonec potvrdilo a vzaly za své i vysílací ?asy p?vodn? plánované na toto finále. Ov?em poj?me k samotným aktér?m. Vzájemné zápasy Petera Ebdona a Graema Dotta jsou celkov? 5:0 pro Ebdona. Ebdon hraje mistrovstí sv?ta ji? od roku 1993 a jednou ho i vyhrál, 28letý Dott hraje mistrovství od roku 2000. Loni vypadl u? v prvním kole a v roce 2004 hrál finále s Ronnie O'Sullivanem. Tak?e z t?chto indicií se dalo vy?íst, ?e mírným favoritem byl Peter Ebdon, ale motivace vyhrát první turnaj v karié?e a hned mistrovství sv?ta bylo pro Dotta velká.

Ale prakticky celé toto finále bylo ve znamení pomalých fram?, her na jistoty a boje o ka?dou kouli. Mnohokrát zde bylo k vid?ní zahrání jediné ?ervené a jistoty za barevnou. Extrém byl v jednom framu, kdy stav po odehrání v?ech 15 ?ervených koulí (tj. maximum 120 bod?) byl stav 20:29 (v normálním zápase by to mohlo být, ?ekl bych, tak 60:50). Nap?íklad hrá?i hráli tak pomalu, ?e se v 1. session odehrálo místo plánovaných 8 fram? jen 6 a dohrávalo se v následující session. Také zde padl rekord nejdéle hraného framu v televizi a ten byl ustanoven asi o minutu déle ne? minulý rekord, to jest n?co p?es 73 minut. Z pohledu diváka se snad ani hor?í finále hrát nemohlo.

Ale k samotnému zápasu. Lépe toto utkání za?al Peter Ebdon, který se ujal vedení 0:1, ale poté Dott 4 framy v ?ad? oto?il a utekl soupe?i na rozdíl 4:1. Tím to ov?em nekon?ilo a po 10 framech se radoval Dott p?i stavu 8:2. Ov?em nutno ?íci, ?e m?l spí?e ?t?stí ne? ?e by p?edvedl n?jaký super snooker. Ebdonovi se poté poda?ilo sní?it na rozdíl 4 fram? a to na 9:5, ale Dott op?t utekl na 12:5. Hrá?i se poté p?etahovali jako celý zápas a? do stavu 15:7.

Zdálo se ?e Dott mí?í neohro?en? za vít?zstvím, ale také je známo, ?e pokud se dostane Ebdon pod tlak (co? je dost ?asté), doká?e hrát výborn?. To také p?edvedl, kdy? uhrál 6 fram? v ?ad? a dovolil si i s jeho stylem hry zahrát 117 break a sní?il na 15:13 resp. 16:14. Dott v této ?ásti zápasu u? vypadal dost nervózn? a nervózní byla i jeho hra. Ze za?átku zápasu a v jeho pr?b?hu si dop?ál i r?zné grimasy a kousky pro pobavení divák?, nyní vypadal, jako kdy? je na pokraji nervového zhroucení. Ov?em poda?ilo se mu ?ťastn? vyhrát 31.frame a byl jeden jediný od titulu mistra sv?ta. To se mu nakonec poda?ilo, kdy? i poslední frame dokázal vyhrát. Po chyb? Petera na ?ervené se dostal do náb?hu, ale také chybuje na poslední ?ervené a Ebdon jde ke stolu za stavu 31:53 pro Dotta. Jistota pak st?ídá jistotu, ale nakonec chyba a vyklepání Ebdona na zelené kapse nabízí dohrávku ?ervené a barevných Dottovi. Ten ?anci vyu?ívá a získává titul mistra sv?ta pro rok 2006.

"Pocket Dynamo" se stal 3. Skotem, který zdvihl pohár nad hlavu a doufá, ?e toto vít?zství za?ehne dal?í vít?zství v jeho karié?e. ?ekl, ?e je to jeho spln?ný sen, ?e se mu te? snad ji? dostane uznání a bude to jeden z jeho mnoha titul?.

Ebdon, který vypadal v jednu chvíli tak nezdolný, ?e zneklidnil Dotta jedním z nejlep?ích comeback? v?bec, slo?il hold svému soupe?i a ?ekl: "Myslím, ?e bude skv?lý mistr sv?ta. Zaslou?í si to."

Výsledky ?tvrtfinále s odkazem na 1. a 2. kolo si prohlédn?te zde.


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.