Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

World Champ Sheffield 2006 ? Ronnie O'Sullivan vs. Graeme Dott (3.)

Ji?í Luká? - Snooker blog - 30. 04. 2006

Semifinálové souboje na 888.com World Championship, Sheffield 2006 kon?í a já vám zde nabízím poslední reportá? z mnou ost?e sledovaného zápasu mezi Ronnie O'Sullivanem a Graeme Dottem. Podívejme se spole?n? na jeho poslední ?ást, která se odehrála ve?er 29. dubna 2006 v The Crucible Theatre, Sheffield.

Je?t? ne? se pustíme do samotného zápasu, tak si p?ipome?me aktuální stav, který je 8:16 pro Graeme Dotta (p?ezdívka: "Pocket Dynamo"). Zápas se hraje na 17 vít?zných fram? (tedy "best of 33") a Dott je tak pouze jeden stupínek od svého ?ivotního úsp?chu. Naopak p?ed Ronnie O'Sullivanem (p?ezdívka: "Rocket") stojí tém?? neuskute?nitelný úkol; vyhrát dev?t fram? v ?ad?.

25. frame

Dvacátý pátý frame je tu a v?ichni jsou napnuti, jak se Ronnie O'Sullivanen zachová. Asi nikdo ne?eká, ?e by to Ronnie vzdal, ale na druhou stranu získání devíti fram? v ?ad? lze bez nadsázky pova?ovat za "heroický" výkon, který si ?ádá maximální výkon a z?ejm? i dostate?nou hromádku ?t?stí (- ostatn? své by k tomu mohl ?íci Graeme Dott).

Dech se tají a v?ichni ?ekají, jak to dopadne. Ronnie O'Sullivanen za?íná slibný náb?h a vypadá to, ?e si ten velký tlak v?bec nep?ipou?tí. Sta?í jedna jediná chyba a m??e být konec. ? Snad práv? proto, ?e se tato situace zdá být tak bezvýchodná, Ronnie hraje relativn? v pohod?. Dost mo?ná se ji? smí?il se svou prohrou a tak na n?j u? ?ádný tlak nedoléhá.

Koule padají do kapes a zdá se, ?e se O'Sullivanen rozhodl Dottovi jeho p?ípadný úsp?ch v tomto zápase je?t? trochu opep?it. A je to tu. Ronnie získává úvodní frame ?tvrté ?ásti (zahrál 60 bodový break) a sni?uje tak stav zápasu na ? stále neuv??itelných ? 9:16 pro Dotta.

26. frame

Je odehráno pár strk? a hrá?i se dohodli na p?enastavení framu po relativn? bezvýchodné situaci p?i h?e na stále tém?? celistvý balík ?ervených koulí.

O'Sullivan sice vyhrál úvodní frame této ?ásti, ale stále má p?ed sebou dlouhou a trnitou cestu, na které nesmí ud?lat jediný chybný krok. Navíc je tu Dott, který po svém dopoledním úsp?chu ur?it? nechce svou ?anci zahodit.

Dvacátý ?estý frame pokra?uje a neuv??itelné se stává skute?ností. Ronnie O'Sullivanen získává druhý frame v ?ad? ? p?edev?ím díky svému dal?í 60 bodovému breaku ? a Dott za?íná být pon?kud ot?esen.

27. frame

Dlouhá ?ervená posílá O'Sullivana do náb?hu, který v?ak záhy kon?í a Dott se tak dostává ke stolu. Graeme Dott v?ak chybuje a O'Sullivan je tak zp?t u stolu. Je to v?ak velká hra nerv? a O'Sullivan se u stolu op?t moc dlouho neoh?eje.

Pomyslná sm?la se v?ak lepí na tágo ob?ma dv?ma hrá??m a Dott?v náb?h kon?í d?íve, ne? mohl za?ít na ?patn? zahrané modré kouli.

Na ?adu p?ichází ?ada jistot a snooker?, p?i?em? jeden Dott?v snooker na hn?dou kouli vypadá velmi slibn? a mohl by dost mo?ná strhnout frame a celý zápas na Dottovu stranu. Ronnie O'Sullivan v?ak uniká a po chvilce h?e nakonec získává dvacátý sedmý frame pro sebe v pom?ru 58:16.

Myslím si, ?e mohu s klidným sv?domím prohlásit: "Ronnie je zp?t a bude bojovat o ka?dý frame!"

Ronnie O'Sullivan získává t?etí frame v ?ad? a sni?uje tak nep?íznivý stav zápasu na 11:16.

28. frame

T??ko vyjád?it nap?tí, které v The Crucible Theatre panuje. Ronnie O'Sullivan sice vypadá relativn? klidný, ale myslím si, ?e i v jeho nitru to musí p?kn? v?ít. ? Graeme Dott své obavy v?bec neskrývá a vypadá hodn? udiven?, jako by práv? vid?l stra?idlo.

Dvacátý osmý frame je op?t hodn? rozta?itý a je hodn? podobný p?ede?lému framu. Oba dva hrá?i docela ?asto chybují a Dott ur?it? za?íná cítit svou ?anci. ?e by tento frame byl rozhodující?

Nervy drásající hra pokra?uje a ?ím dál tím více je jasné, ?e tento frame bude zlomový. Bu? ho vyhraje Ronnie O'Sullivan a dost mo?ná Dotta zlomí nebo ho získá Graeme Dott a postoupí do vysn?ného finále.

Ji? se hraje pouze na barevné a stále není nic rozhodnuto. Dott je u stolu a má p?ed sebou pouze dv? koule ? r??ovou a ?ernou. Pokud chce vyhrát, musí potopit ob? dv?. To v?ak není v?bec lehké, proto?e ?erná koule je p?ira?ena k dlouhému mantinelu u st?edové kapsy.

Dott potápí r??ovou a ?ernou posílá do jistoty. O'Sullivan p?ekvapiv? neváhá a zkou?í útok na ?lutou kapsu. Dlouhý t??ký strk se mu v?ak nepovedl a Dott následn? skóruje. Kone?ný výsledek je 68:69 pro Dotta.

Záv?r

Graeme Dott postupuje po velmi t??kém a úmorném zápase do finále a Ronnie O'Sullivan se definitivn? v této sezón? lou?í se svým snem o t?etím titulu mistra sv?ta.

Po skon?ení zápasu daroval Ronnie O'Sullivan své tágo jednomu divákovi z publika, co? okam?it? vyústilo ve spekulace, zda tím necht?l O'Sullivan n?co nazna?it ? t?eba ?e si dá pauzu, o které ostatn? mluvil minulý rok.

Nicmén? Ronnie toto gesto na tiskové konferenci jednozna?n? vysv?tlil: "Pot?eboval jsem nové tágo a tak jsem se rozhodl ho dát tomu mladíkovi z obecenstva. Byl to takový malý dárek pro n?j."

A touto poslední perli?kou se s vámi lou?ím a p?eji p?íjemný den ...

Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.