Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

World Champ Sheffield 2006 ? Ronnie O'Sullivan vs. Graeme Dott (2.)

Ji?í Luká? - Snooker blog - 29. 04. 2006

Semifinálové souboje na 888.com World Championship, Sheffield 2006 vrcholí a ?ádnou výjimkou není ani mnou detailn? sledovaný zápas mezi Ronnie O'Sullivanem a Graeme Dottem. Podívejme se spole?n? na jeho t?etí ?ást (celkem se hrají ?ty?i), která se odehrála 29. dubna 2006 v The Crucible Theatre, Sheffield.

Je?t? ne? se za?neme pln? v?novat slíbenému zápasu, nabízím vám zde men?í statistickou vsuvku v podob? výsledku dosavadního m??ení sil t?chto dvou hrá??. Ronnie O'Sullivan a Graeme Dott se doposud potkali ve dvanácti vzájemných utkáních, p?i?em? Ronnie z t?chto zápas? vyhrál plných deset. Stav je tedy 10:2.

Nyní ji? v?ak p?istupme k samotnému zápasu. Výchozí stav po dvou ?ástech je 8:8.

17. frame

Do t?etí ?ásti zápasu mezi Ronnie O'Sullivanem a Graeme Dottem vstupil lépe Dott, který zahrál 92 bodový náb?h ? tzv. break ? a strhnul tak vedení v zápase (8:9) na svou stranu.

18. frame

Dott se op?t po rozst?elu ujímá hry a zahrává docela slu?ný náb?h (25 bod?), který je ov?em p?eru?en ?patn? provedeným rozst?elem ?ervených koulí a dává tak O'Sullivanovi ?anci zkorigovat výsledek. Ronnie sice tuto ?anci vyu?ívá, ale velmi brzy se dostává po své ?patné p?íh?e do úzkých a je donucen zahrát jistotu, která v?ak kon?í faulem ? bílá padá do ?luté kapsy.

Graeme Dott v?ak svou výhodu ? libovolný strk z rozst?elového dé?ka ? nevyu?ívá a bitva o ka?dou kouli m??e pokra?ovat. Jistota, st?ídá jistotu a sem tam se jeden ?i druhý hrá? vytáhne s mini-náb?hem, který navý?í jeho konto a pár bod?.

32 minut je pry? a stále se hraje osmnáctý frame. O to zajímav?j?í je situace barevných koulí, které jsou tém?? v?echny p?ilepeny na mantinelech a dávají tu?it dal?í dlouhé minuty p?i snaze o jejich potopení. 35. minuta a O'Sullivan zahrává velmi p?kný snooker, který v?ak Dott zvládá a tento úporný frame m??e pokra?ovat dále.

Nakonec má v?t?í ?t?stí Dott ? jinak to snad ani v tomto velmi zdlouhavém framu nelze ?íci ? a získá frame pro sebe. Aktuální stav zápasu je 8:10 pro Dotta.

19. frame

Graeme Dott se op?t drav? ujímá vedení, které je v?ak záhy p?eru?eno jeho chybou p?i nahrávce na ?ernou kouli a frame se op?t za?íná "nebezpe?n?" kouskovat. ? Jako by mou obavu Dott sly?el a záhy rozehrává 86 bodový náb?h, který mu p?isuzuje celkové vít?zství v tomto framu.

20. frame

Dal?í velmi vyrovnaný frame, který p?iná?í ?adu mo?ností ob?ma dv?ma hrá??m. ? Nicmén? po jedné neuv??itelné chyb? O'Sullivana p?i h?e na jednoduchou modrou kouli ztrácí pozici na stole a umo??uje tak Dottovi rozehrát rozhodující náb?h, který ho nakonec stojí frame.

Aktuální stav je 8:12 pro Dotta, p?i?em? nutno poznamenat, ?e Dottovi se poda?ilo poslední ?ty?i framy získat v jedné ?ad?. Za?íná to být s O'Sullivanem docela nahnuté; pokud pomý?lí na vít?zství, tak bude muset svou hru minimáln? zp?esnit.

21. frame

Dvacátý první frame nep?iná?í v??i p?edchozím fram?m ?ádnou velkou zm?nu, snad krom? toho, ?e první body v tomto framu získává Ronnie O'Sullivan. Nicmén? velmi brzy je nucen ukon?it sv?j slibn? se rozvíjející náb?h a pustit ke stolu Graeme Dotta.

Dott nakonec svou ?anci maximáln? zúro?uje a získává tento frame pro sebe. Pátý frame v ?ad? zaru?uje Dottovi celkové vedení v zápase 8:13. ? Dott pomalu, ale dost mo?ná jist?, krá?í vst?íc vít?zství v tomto semifinálovém zápase s Ronnie O'Sullivanem.

22. frame

Urputná bitva nerv? pokra?uje a na hrá?ích je vid?t maximální soust?ed?ní. Snad práv? proto docela ?asto chybují na jednodu??ích koulích, které by bezesporu za b??né situace odehráli bez jakýkoliv problém?.

Dott v?ak nic neponechává náhod? a sna?í se ze svých men?ích náb?h? ? i p?es drobné chyby ? vyt??it maximum. O'Sullivan?v problém spo?ívá v tom, ?e Dottovi chyby nedoká?e dostate?n? razantn? potrestat a vrátit se tak do zápasu.

Stav framu je 31:52 pro Dotta a za?íná bitva o poslední ?ervenou kouli. Ten, kdo ji potopí, z?ejm? získá celý frame. ? M?j p?edpoklad byl ?patný. Ronnie O'Sullivan sice získává ?ervenou, nicmén? následn? "neuv??iteln?" chybuje p?i h?e na barevnou a umo??uje tak Dottovi získat frame.

Ronnie vypadá opravdu hodn? zni?en?. Taková sm?la se opravdu hned tak nevidí. Co více by si mohl je?t? p?át?

Stav zápasu je 8:14 a vedení o ?est fram? je ji? opravdu hodn? tragické!

23. frame

Dvacátý t?etí frame za?íná a v?ichni si kladou tuté? otázku: "Doká?e se Ronnie vzep?ít?" O'Sullivan za?íná slibný náb?h, ov?em chybuje p?i h?e na ?ernou a zisk 25 bod? mu nezaru?uje v?bec nic. Otázka zní: "Co s tím ud?lá Dott?"

Dott doposud získal p?i svém následujícím náb?hu 28 bod? a chystá se na rozst?el ?ervených p?es ?ernou. To je asi jediná situace, ze které m??e mít dnes Graeme Dott obavy. Rozst?ely mu opravdu moc nejdou. Rozst?el se v?ak povedl a Dott pokra?uje v zapo?atém náb?hu.

Dott je dnes k nezastavení a nakonec získává i tento dvacátý t?etí frame. Je?t? p?ipomínám, ?e je to sedmý frame získaný v ?ad?. Aktuální stav zápasu je 8:15. Celkov? se hraje na 17 vít?zných (tedy "best of 33").

24. frame

Dott trefuje neuv??itelnou dlouhou ?ervenou a vypadá to, ?e se chystá O'Sullivanovi nad?lit osmou porá?ku v ?ad?. Up?ímn? ?e?eno netu?ím, jak by se dnes dal Graeme Dott zastavit. Dost mo?ná to netu?í ani sám Ronnie O'Sullivan.

To, na co by se p?ed za?átkem tohoto zápasu vsadil asi jen málo kdo, se stává realitou a Graeme Dott vít?zí i v dvacátém ?tvrtém framu 4:69 a získá neuv??itelný náskok 8:16 v celém zápase. Osmý získaný frame v ?ad? je ji? jen takovou t?e?ni?kou na dortu.

Tipuji, ?e ?tvrtá ?ást tohoto zápasu ji? bude pouze formalita, proto?e získat dev?t fram? v ?ad? v??i takto rozjetému hrá?i, je tém?? nemo?né. I kdy? kdo ví. Osm nula pro Dotta bych dnes také ne?ekal.

Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.