Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

World Champ Sheffield 2006 ? Ronnie O'Sullivan vs. Graeme Dott

Ji?í Luká? - Snooker blog - 28. 04. 2006

Snookerový 888.com World Championship, Sheffield 2006 pomalu vrcholí a tak jsou na ?ad? semifinálové souboje. Já vám zde nyní nabízím osobní komentá? k první polovin? utkání mezi Ronnie O'Sullivanem a Graeme Dottem, které se odehrálo 27-28. dubna 2006 v The Crucible Theatre, Sheffield.

1-8. frame

Prvních osm fram? bylo ve znamení spí?e obranné a lehce nervózní hry, ze které nejvíce vyt??il O'Sullivan a stanovil tak stav první ?ásti zápasu na 5:3.

Ronnie O'Sullivan zaznamenal v pr?b?hu 4. a? 7. framu ?ty?i vít?zství v ?ad? a chvíli se tak mohlo zdát, ?e Ronnieho "raketa" nezadr?iteln? vstoupá vzh?ru. ? Zda si Ronnie doká?e udr?et tempo a bodové zisky uvidíme v druhé ?ásti.

Samoz?ejm? i Dott m?l své okam?iky, mezi které lze bezesporu po?ítat je 121 bodový break hned v prvním framu zápasu.

9. frame

Do druhé ?ásti vstupuje lépe Ronnie O'Sullivan a po ?ad? krátkých - bodov? slab?ích - náb?zích to vypadá na jistý zisk framu. Náhle p?ichází hrubá chyba a nástup Dotta, který nic neponechává náhod? a vít?zství strhává na svou stranu.

Rád bych také vyzdvihnul oboustrann? kvalitní hru na jistotu, jen? byla základem celého framu. Ostatn? poslední jistota pomohla Dottovi k zisku tohoto framu.

Aktuální stav zápasu je 5:4.

10. frame

Výhra v p?ede?lém framu Dottovi z?ejm? prosp?la a ihned po rozst?elu p?ichází Dott s vynikající náb?hem, který je v?ak v rozhodujícím okam?iku (68 bod?) p?eru?en obrovskou chybou p?i h?e na st?edovou kapsu a O'Sullivan tak získává ?anci p?eru?it Dott?v bodový zisk. Ronnie neváhá a chopí se ?ance. Sklízí jednu kouli za druhou a zdá se, ?e se Dott m??e rozlou?it se svým velmi slibn? rozehraným framem. O'Sullivan v?ak chybuje na poslední ?ervené a definitivn? tak ztrácí frame.

11. frame

I p?es jeden Dott?v velmi smolný strk, který skon?il dv?ma fauly (- fauly se v?ak samoz?ejm? nes?ítají) ? místo ?ervené spadly do kapsy r??ová a bílá kole, nakonec získává jedenáctý frame pro sebe a ujímá se vedení v zápase 5:6.

12. frame

Ronnie kazí jeden dlouhý strk za druhým a je evidentní, ?e se trápí. Dlouhé strky mu dnes zkrátka nejdou a pokud chce vyhrát, bude s tím muset n?co ud?lat.

Ronnie je v?ak velký bojovník a nic nevzdává. Po n?kolika neúsp??ných pokusech o zapo?etí slu?ného náb?hu zahrává pr?lomový 62 bodový break a vít?zí tak v tomto framu a srovnává stav zápasu na 6:6.

Za zmínku ur?it? stojí i Ronnieho záv?re?ný kousek, kterým se sna?il odleh?it celou situaci. - P?i h?e na p?edposlední r??ovou kouli na stole obrátil pomocné hrabi?ky dr?adlem k r??ové kouli a zahrál tak velmi podivuhodný ? nicmén? neúsp??ný ? strk na r??ovou.

13. frame

Graeme Dott op?t potápí ihned po rozst?elu a dokazuje tak dne?ní vysokou soust?ed?nost a p?ipravenost na tento zápas. T?ináctý frame je v?ak nelítostná bitva, která st?ídá úsp?chy s neúsp?chy. Hra se hodn? vyrovnala a je vid?t, ?e O'Sullivan p?eci jenom o?il. Nakonec ? i tak trochu se ?t?stím ? vyhrává Ronnie O'Sullivan frame a op?t se ujímá vedení 7:6.

14. frame

Ronnie kone?n? po dlouhé dob? potápí na dlouhou vzdálenost, ov?em zárove? vytvá?í faul svou vesti?kou. ? P?iznávám se, ?e je to dost mo?ná první faul vesti?kou, který jsem vid?l v p?ímém televizním p?enosu.

Dal?í vzdálená koule je ji? potopena naprosto regulérn? a O'Sullivan tak m??e kone?n? za?ít budovat sv?j náb?h. Nakonec je z toho pouze 18 bod? a "rytí?ský" souboj tak m??e pokra?ovat dál.

Ronnie v pr?b?hu celého Mistrovství sv?ta ve snookeru 2006 bojuje se svou k??i?kou na tágu a ani tento frame není ?ádnou výjimkou. Zatímco Dott buduje sv?j dal?í úsp??ný náb?h v tomto zápasu (konkrétn? 66 bod?), O'Sullivan strhnul ze svého tága stávající k??i?ku a trp?liv? ?eká na mo?nost nechat si nasadit novou.

Dott vyhrává frame a srovnává stav na 7:7.

15-16. frame

Drama se stup?uje a p?etahování o ka?dý frame pokra?uje i v 15. a 16. framu. Není pak divu, ?e druhá ?ást semifinále mezi O'Sullivanem a Dottem kon?í nerozhodn? 8:8.

Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.