Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

World Champ Sheffield 2006 ? Ronnie O'Sullivan vs. Ryan Day

Ji?í Luká? - Snooker blog - 25. 04. 2006

888.com World Championship, Sheffield 2006 je v plném proudu a já vám zde nabízím osobní komentá? k druhé polovin? utkání mezi Ronnie O'Sullivanem a Ryan Dayem, které se hrálo 23-24. dubna 2006. ? Klidn? se p?iznám, ?e jsem fanou?kem O'Sullivana, ale to mi v?bec nebrání v tom, abych Daye ozna?il za velmi dobrého hrá?e, jen? m? mile p?ekvapil.

Nyní ji? k samotnému zápasu:

14. frame

Day ud?lal velké mno?ství bodovaných chyb (- samoz?ejm? body se p?i?ítají O'Sullivanovi) a umo?nil tak Ronniemu vyrovnat nep?íznivý stav na 7:7.

18. frame

Day ud?lal po dob?e zahraném snookru, který O'Sullivan nebyl schopen odvrátit a vyrobil tak pro Daye free ball, obrovskou chybu p?i h?e na r??ovou (- p?esko?il ji; to se opravdu ?asto nevidí) a umo?nil tak Ronniemu vyrovnat stav na 9:9.

19. frame

Te? taková malá perli?ka. Po b??ném potopení ?ervené do rohové kapsy vypadla tato koule a? na zem. Samoz?ejm? na hru to nem?lo ?ádný vliv, ale ?lov?k si ?íká, takový ?pi?kový turnaj a drané stoly (v ?ádu 100 tisíc?) a koule padají a? na zem (je to samoz?ejm? my?leno v nadsázce; v televizním p?enosu jsem to vid?l poprvé).

Aktuální vyrovnanost obou hrá?? v tomto zápase dokládá re?ie zobrazením statistiky potopených koulí, která je v ur?itém bodu 19. framu 283:283. ? Nicmén? mám pocit, ?e Day za?íná ?ím dál více chybovat; nervozita asi za?íná stoupat (- samoz?ejm? ta chybovost neznamená, ?e by d?lal chybu za chybou, ale zkrátka za?ínají se objevovat chyby).

Devatenáctý frame nakonec získává O'Sullivan. Po dlouhé dob? se op?t dostává do vedení 10:9.

20. frame

O'Sullivan za?íná sv?j náb?h ihned po Dayojov? rozst?elu ú?asnou trefou realizovanou p?es ?ervenou kombinaci (- osobn? to nazývám autobus) a zakládá si tak na dal?í úsp??ný frame.

Day nakonec tento frame ztrácí a O'Sullivan tak získává ?tvrtý frame v ?ad?, co? Dayov? psychice ur?it? neprospívá. Aktuální stav je tedy 11:9 pro O'Sullivana. Myslím si, ?e v tuto chvíli je docela zajímavé si p?ipomenout stav p?i polední p?estávce, který byl 7:9 pro Daye. Otázkou je, co se stalo? Ronnie O'Sullivan hraje po?ád velmi dob?e (- tedy nelze ?íci, ?e by je?t? vylep?il své p?sobení), tak?e problém bude asi na Dayov? stran?. Mo?ná si uv?domil záva?nost tohoto utkání nebo jednodu?e u? nesta?í na nasazené tempo a kvalitu. Uvidíme, zda se je?t? doká?e vzep?ít.

21. frame

Tíha zápasu doléhá na oba dva hrá?e a ú?asné strky st?ídají absolutní kiksy, které pou?tí na st?l soupe?e. Day má bohu?el sm?lu a O'Sullivan p?i jeho nejv?t?í chyb? získává rozhodující náskok. Na této situaci ji? nic nezm?ní ani Day?v záv?re?ný boj o pot?ebné snookry (- p?i bodovém náskoku O'Sullivana Day samoz?ejm? pot?eboval k návratu do zápasu zahrát pár snookr?).

22. frame

Dvacátý druhý frame p?inesl ?adu p?kných jistot a potopených koulí, které st?ídav? p?iznávaly celkové vít?zství v zápase Ronnie O'Sullivanovi respektive dávaly ?anci na sní?ení celkového skóre Dayovi. Jako vít?z nakonec vy?el Ryan Day a sní?il tak stav na 12:10.

23. frame

O'Sullivan p?edvedl break v hodnot? 75 bod? a zvít?zil tak v tomto zápase 13:10.

Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.