Zveme Vás na Databázový sv?t 2008

Autor: Press <press(at)supersvet.cz>, Téma: Press, Vydáno dne: 30. 10. 2008

?estý ro?ník nejvýznamn?j?í ?eské ?ist? databázové konference prob?hne ve ?tvrtek 13. listopadu 2008. Nosným tématem jsou aktuální trendy v databázích. Dnes vám p?iná?íme definitivní podobu programu a samoz?ejm? také mo?nost registrace. Stejn? jako v p?edchozích letech i letos bude v?e zcela zdarma.

Databázový sv?t 2008

Aktuální trendy v databázích

13.11.2008, Univerzita Tomá?e Bati, Zlín

Po?adatel:
Informa?ní portál o databázových technologiích Databázový sv?t a Centrum pro výzkum informa?ních systém? (www.cvis.cz).

Cíl konference:
Konference je zam??ena na problematiku vyu?ití databázových technologií v praxi. Klade si za cíl seznámit ú?astníky s teoretickými i praktickými novinkami a zajímavostmi v celé ?iroké ?kále mo?ných vyu?ití s ohledem na d?le?itost správy dat a zpracování informací.

V rámci konference budou slavnostn? vyhlá?eny výsledky ji? osmého ro?níku sout??e Databázový produkt roku 2008, která probíhá formou ?tená?ské ankety a hlasování odborné komise v ?íjnu 2008.

Místo konání:
Univerzita Tomá?e Bati ve Zlín?
Fakulta managementu a ekonomiky
Academia centrum
Mostní 5139
760 01 Zlín

Program:
08:15 - 09:00Registrace
09:00 - 09:05Zahájení konference a úvodní slova
Marek Kocan, Databázový sv?t a Petr Sodomka, CVIS-?SSI
09:05 - 09:10P?ivítání ú?astník? konference
09:10 - 09:40ICT a plavba v rozbou?ených vodách
Petr Ma?as, LCS International
09:45 - 10:15Diskové úlo?i?t? - klí?ová ?ást databázové infrastruktury
Pavel Barták, EMC
10:15 - 10:40P?estávka na kávu
10:40 - 11:10Business Intelligence jako konkuren?ní výhoda podniku
Jaroslav ?marda, Vema
11:15 - 11:45Data jsou v??ná
Zbyn?k Jankovský, Cleverlance Enterprise Solutions
11:45 - 13:20Ob?d
13:20 - 13:50Vno?ená BI: propojováni OLPT a OLAP do jednoho
funk?ního celku pracujícího v reálném ?ase
Daniel Kutá?, InterSystems
13:55 - 14:25Jak SQL Server 2008 kopíruje/ur?uje trendy v oblasti databází
Michal Hroch, Microsoft
14:30 - 15:00P?ínosy moderní databázové platformy pro bezpe?nost
podnikového informa?ního systému
Petr Vrzák, Sefira
15:00 - 15:25P?estávka na kávu
15:25 - 15:55Aktualni trendy v Open Source databazich
Zden?k Kotala, Open Source komunita
16:00 - 16:30Zkrote svá divoká data
Martin Pavlík, IBM ?eská republika
16:35 - 16:55Slavnostní vyhlá?ení výsledk? sout??e
Databázový produkt roku 2008
16:55 - 18:00Panelová diskuse na téma "Kam dál, databáze?"
moderuje Marek Kocan, Databázový sv?t
18:00 - 18:15Losování cen
18:15 - 18:20Záv?re?ná slova a zakon?ení konference
Marek Kocan, Databázový sv?t a Petr Sodomka, CVIS-?SSI
Na záv?r konference prob?hne slosování o hodnotné ceny po?adatel? a partner? konference. Podrobný popis programu bude v nejbli??ích dnech uvád?n v samostatných souvisejících ?láncích Program Databázového sv?ta 2008 xxx.

Jak vidíte, program bude pestrý a d?le?itou informací je i fakt, ?e také letos bude vstup na konferenci ZCELA ZDARMA, a to v?etn? ob?da a ob?erstvení. Podmínkou je pouze a jen registrace. Budete-li mít jakékoli problémy s registra?ním formulá?em, kontaktujte nás, prosím, na adrese dbs2008reg@dbsvet.cz.Copyright supersvet.cz, 1998-2005