T?etí ro?ník Ankety o nejlep?í phpRS web roku je zde ... neváhejte a zú?astn?te se!

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: phpRS, Vydáno dne: 26. 06. 2006

Dal?í rok uplynul jako voda a je zde op?t konec ?ervna a s ním spojená Anketa o nejlep?í phpRS web roku 2006. Zú?astnit se m??e ka?dý tv?rce webových stránek, který pro výstavbu svého webu pou?il redak?ní systém phpRS a spl?uje pravidla ankety (viz. ní?e).

Tak jako loni, i letos, jsme pro vás ve spolupráci s generálním sponzorem této ankety, firmou ZONER software, s.r.o., p?ipravili ?adu atraktivních cen, o které se vyplatí sout??it! Tak?e neváhejte a zú?astn?te se!!!

Hlavní idea ankety:

Hlavním cílem této ankety je podpora svobodného a efektivního webového publikování a propagace redak?ního a informa?ního systému phpRS. Samotná anketa je rozd?lena na dv? nezávislé sout??ní kategorie, které hodnotí p?ihlá?ené weby z r?zných kvalitativní hledisek. První kategorie je zam??ena na celkového technologické a designerské zpracování webu a výherce vybírá odborná porota. Druhá kategorie hodnotí p?edev?ím grafické provedení webu a výherce bude stanoven na základ? výsledku ve?ejného hlasování internetových u?ivatel?. Ceny phpRS anketa 2006

P?ehled cen pro sout??ící weby:

1. místo v Anket? o nejlep?í phpRS web roku 2006 - kní?ky Webdesign s webovými standardy a Velká kniha PHP 5 a MySQL

1. místo v Anket? o nejatraktivn?j?í phpRS web roku 2006 - Zoner Photo Studio 8 PROFESSIONAL, program pro kompletní zpracování digitálních fotografií

P?ehled cen pro hlasující osoby:

1. cena - na jeden rok p?edplacený webhosting Linux PHP5 (Czechia)

2. - 3. cena - kniha dle vlastního výb?ru z této nabídky

?asový harmonogram

1. kolo (registrace sout??ících web?): 1. ?ervence - 22. ?ervence 2006

2. kolo (hlasování): 29. ?ervence - 19. srpna 2006

Domovská stránky ankety (pravidla ankety, registra?ní formulá?, atd.)

http://www.supersvet.cz/anketa/

Generální sponzor ankety:

Generálním sponzorem Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2006 je firma ZONER software, s.r.o., p?ední ?eský výrobce softwaru a poskytovatel internetových slu?eb.

Spole?nost provozuje internetové slu?by od roku 1996 pod zna?kami Czechia (http://www.czechia.com), Zoner inShop (http://www.inshop.cz), regZone!cz (http://www.regzone.cz), Certifika?ní autorita Czechia (http://www.caczechia.cz), inMail.cz (http://inmail.cz) a Interval.cz (http://interval.cz). ZONER software je t?etím nejv?t?ím poskytovatelem webhostingu v ?eské republice, v oblasti elektronické komerce je lídrem domácího trhu. Ve vývoji a distribuci software se Zoner soust?edí zejména na programy pro digitální fotografii, ?árové kódy a grafické editory, dlouhodob? nejoblíben?j?ím produktem je programová ?ada pro kompletní zpracování digitálních fotografií Zoner Media Explorer / Zoner Photo Studio (http://www.zoner.cz/photo-studio).Copyright supersvet.cz, 1998-2005