INVEX Computer 2000: Mno?ství otázek a odpov?dí!

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Invex, Vydáno dne: 14. 10. 2000

Jak jsem ji? d?íve ve svém úpln? prvním ?lánku o leto?ním ro?níku INVEX Computer 2000 (ze dne 5. 10.) nazna?il, byl tento ro?ník jedním z velkých milník?, který nám dal jasnou odpov?? na otázku: "Jakým sm?rem se tento mezinárodní, ve st?ední Evrop? nejv?t?í, veletrh informa?ních a komunika?ních technologií bude ubírat!"

Má soukromá dedukce zní: V?t?í diferenciace mezi tzv. "odbornými (noviná?skými)" a "b??nými" veletr?ními dny, p?i?em? opravdu první dvoudenní odborná ?ást je ?istou kompilací profesionáln? vedených a specificky zam??eních p?edná?ek spojených s na jednotlivých stáncích provedenými fyzickými prezentacemi na p?edná?kách nastín?ných ?e?ení a zbývající t?ídenní "b??nou veletr?ní akcí", která je více komer?ní (ve smyslu: podpory prodeje), zábavná a na koncového "laického" u?ivatele zam??ená.

Dále bylo mo?no pozorovat tendenci úbytku men?ích a na jednotlivých stáncích p?ímo probíhajících p?edná?ek ve prosp?ch speciáln? z?ízených "centrálních p?edná?kových ploch", které se nalézaly tém?? v ka?dém pavilonu a v jejich? prostorách v?t?inou nep?etr?it? probíhaly prezentace jednotlivých IT ?e?ení. - O tom, zda-li se v?ak jedná o jeden z mnoha úsp??ných krok? vp?ed by se dalo polemizovat, jeliko? si osobn? myslím, ?e n?které produkty a s nimi spojená ?e?ení jsou na tolik specifické, ?e je nelze dost dob?e za?adit do globálního programu vý?e zmín?ných "p?edná?kových center" a také se tak mnohdy stalo (nap?. jsem postrádal v minulém ro?níku p?kn? provedenou p?edná?kovou sérii na stánku spole?nosti Inprise, jen? se letos p?ipojila k "novému vý?e zmín?nému trendu" a tak se v p?edná?kovém maratónu nedostalo na v?echny produkty této firmy)!

Na?lo se v?ak n?kolik sv?tlých výjimek, které si dle mého názoru tuto "slabinu" uv?domili a z?stali v?rni "p?edcházejícímu modulu". Jako p?íklad bych rád uvedl spole?nost "Adobe", která ve svém p?edná?kovém sále?ku postupn? p?edstavila v?echny své strategické produkty (nejen teoreticky, ale hlavn? prakticky) a "také m? p?esv?d?ila, ?e Adobe InDesign 1.5 CE je ?pi?kový typografický produkt, v kterém lze zhotovit prakticky cokoli, na co si vzpomenete!"

Co jste mohli vid?t? Laik by asi ?ekl: "Velké mno?ství po?íta?? se v?ím, co k nim pat?í," av?ak mám takové tu?ení, ?e by Vás taková odpov?? neuspokojila a proto se pokusím to pon?kud více up?esnit. Tak jako minulý a vlastn? i p?edminulý rok zobrazovacím médií vévodily aktivní LCD displeje a to v 17" velikosti. Mezi procesory kralovaly Intel Pentium III (p?edev?ím 1 GHz verze), AMD Duron a AMD Althon. V?echny tyto vý?e jmenované procesory byly v?t?inou k vid?ní hned na n?kolika r?zných platformách a tak nebyla nouze o mo?nost porovnání výkonu jednotlivých koncepcí! Mezi tzv. "vypalova?kami" asi nejvíce vy?nívaly výrobky spole?nosti Hewlett-Packard, se kterými jste se mohli setkat tém?? u ka?dého druhé stánku.

Vezmeme-li v úvahu samotné zam??ení tohoto mezinárodního veletrhu, tak se nelze divit, ?e dal?í podstatnou ?ást hardwaru, jen? jste mohli vid?t v prostorách jednotlivých stánk? byly ve?keré mo?né síové prvky - od t?ch nejmen?ích a? po velké pojízdné sk?ín? - a neskute?né mno?ství kabel?.

I kdy? je pom?rn? t??ké stanovit, který opera?ní systém vévodil leto?nímu Invexu, jedno je jisté: V sou?asné dob? "fr?í" Linux! - Musím v?ak uznat, ?e sice "fr?í", av?ak málo kdo tomuto OS skute?n? rozumí a ani Invex v tomto sm?ru dle mého názoru mnoho nezm?nil, jeliko? v?t?ina podstatných p?edná?ek (typu: Co je to Linux? ?ím se li?í od jiných OS? atd.) se odbyla v rámci "odborných dn?" a "oby?ejný náv?t?vník" tak m?l pouze mo?nost poslechnout si relativn? nezajímavé p?edná?ky typu: Linux a USB, Linux a hry. Mo?ná si ?íkáte, ?e jsem trochu mimo, v?dy vý?e jmenovaná témata nejsou a? zas tak od v?ci, ale vezmete-li v úvahu skute?nost, kterou jsem zde ji? zmínil, ?e v?t?ina lidí vlastn? ani netu?í co OS Linux je - jen o n?m ví -, tak mé pohor?ení nad chyb?jícími více obecn?j?ími p?edná?kami není a? zas tak nepochopitelné!

Jako dal?í problémové místo p?i prezentaci tohoto opera?ního systému na leto?ním veletrhu bych vid?l ve velmi malém mno?ství skute?n? náv?t?vník?m p?ístupných "ukázkových" instalací Linuxu, co? op?t p?ispívá ke mnou nazna?ovanému stavu: "V?ichni víme, ?e Linux existuje, ale nikdo s ním skute?n? pracovat neumíme!"

Poslední v?cí, o které bych se cht?l v souvislosti s mezinárodním veletrhem INVEX Computer 2000 zmínit, je op?tovn? velký zájem vystavovatel? o p?edstavení svých e-business/e-commerce ?e?ení, jen? jsou ?ím dál tím více komplexn?j?í a propracovan?j?í.

Poznámka: Více informací najdete na na?ich invexových stránkách.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005