INVEX Computer 2000

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Invex, Vydáno dne: 05. 10. 2000

Reproduktory "?voucí" ze v?ech sil, mladí po?ítavý nad?enci zu?iv? "bu?ící" do klávesnic nebo lomcující s joysticky a moderní LCD displeje m?ní barvy jako o závod! ... Na?ehlené saka a kalhoty, slu?ivé kravaty, kvalitní ko?ené boty, spousta úsm?v?, prezenta?ních materiál? a diplomatických kuf?ík?. ... Desítky a desítky metr? optických kabel?, spousta vysíla?? a p?ijíma?? umo??ujících bezdrátovou komunikaci a stovky "absolutn? nadupaných ma?in", p?ipravených splnit v?echny Va?e tajná elektronická p?ání.

To v?e a mo?ná je?t? mnohem více bude k vidí od 9. do 13. ?íjna v prostorách brn?nského výstavi?t? na leto?ním tak?ka jubilejním 10. ro?níku mezinárodního veletrhu informa?ních a komunika?ních technologií INVEX Computer 2000, který se koná jako v?dy pod patronací akciové spole?nosti Brn?nské veletrhy a výstavy.

Mezi hlavní témata leto?ní ro?níku op?t bezesporu pat?í Internet/Intranet technologie v?etn? velmi slibn? se i nadále rozvíjejícího elektronického obchodování (B2B, B2C, atd.), nejmodern?j?í komunika?ní technologie a sní spojená mobilita u?ivatele a v neposlední ?ad? také d?íve pon?kud mén? oce?ovaný - o to více dnes oslavovaný (zda-li právem ?i ne, to jest jiná otázka) - opera?ní systém Linux.

"Nav?tívit ?i nenav?tívit INVEX," to? otázka! ... Má odpov?? zní: "ANO", proto?e si myslím, ?e minulý a p?edev?ím tento ro?ník mezinárodního veletrhu informa?ních a komunika?ních technologií INVEX Computer 2000 jsou dv?ma d?le?itými mezníky v celé historii této akce a rozhodnou o jejím dal?ím osudu.

Poznámka: Více informací najdete na na?ich invexových stránkách.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005