INVEX computer 1999: stru?ný souhrn

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Invex, Vydáno dne: 11. 10. 1999INVEX computer '99 - je nejv?t?í mezinárodní veletrh informa?ních a komunika?ních technologií v regionu st?ední a východní Evropy a jedna z nejd?le?it?j?ích akcí v oblasti IT v Evrop?, která svou (relativní) velkolepostí a velkou koncentrací nových po?íta?ových technologií na m2 ka?doro?n? láká do veletr?ních prostor akciové spole?nosti BVV nemalé mno?ství náv?t?vník? jak z ?ad b??ných PC u?ivatel?, tak z ?ad ?pi?kových firemních manager? a správc? sítí.

Hlavní náplní leto?ního, ji? v po?adí devátého, ro?níku tohoto informa?ního a komunika?ního veletrhu, který bohu?el díky své velikosti a mohutnosti pomalu za?íná nabírat na ka?doro?ní monotónosti, byly komunika?ní prost?edky (hardware, software) a vyu?ití informa?ních systém? a technologií pro obchod a podnikání (nap?. e-bankovnictví, e-commerce, e-business, e-shop, atd.) - to v?e podpo?eno: diskusí u kulatého stolu: "?eská republika na cest? k informa?ní spole?nosti" a konferencemi: "Informa?ní technologie ve slu?bách obchodu" a "Informace pro 21. století".

Mezi dal?í lákadla leto?ního ro?níku lze po?ítat i malé roz?í?ení doprovodné akce COME IN FUTURE o dv? nové "haly": Linux Hall (- p?evá?n? p?edná?ky spojené s praktickou prezentací produkt? pro opera?ní systém Linux) a Creative Hall (- prezentace IT produkt? a slu?eb vyvíjených mladými lidmi ze st?edních a vysokých ?kol), roz?í?ení lo?ské nabídky RÁDIA INVEX (- spole?ný projekt BVV, a. s., ?eského rozhlasu - Radio?urnálu a Internet Servisu za podpory spole?nosti Eunet Czechia) o dal?í zajímavé slu?by, spu?t?ní projektu: Business Center (- kompletní veletr?ní servis pro managementy velkých spole?ností a zástupce státní správy po?ínající v zaji?t?ní rychlého a efektivního p?edávání informací dle po?adavk? náv?t?vníka, zprost?edkování prohlídek specifických prezentací a kon?e nap?. sjednáním letecké p?epravy z Prahy do Brna a zp?t) a internetové televize INVEX LIVE (- zaji?ťované spole?nostmi Visual Connection, s. r. o., BVV, a. s. a Cesnet, z. s. p. o.).

Nejv?t?í pozornost invexových náv?t?vník? ji? tradi?n? pat?ila "pavilonu C" (= software, slu?by), kde m?la sv?j stánek: ?eská pobo?ka softwarového gigantu Micorosof (- prezentovala velké mno?ství novinek, v jejich? ?ele stály práv? vydané Microsoft Office 2000 a n?které verze MS Windows 2000), vynikající vývojové programy vyráb?jící spole?nost Inprise (d?íve Borland, jen? p?edstavila novou verzi svého vývojového RAD prost?edí "Delphi 5" - Object Pascal, "C++ Builder 4" a "Jbuilder"), sít?mi a v?ím, co s tímto oborem souvisí se zabývající firma Novell, atd. a "Game Hall" pat?ící k doprovodné akci Come in future, která se ji? popáté sna?ila v?em náv?t?vník?m p?iblí?it v?echny novinky z oblasti po?íta?ové zábavy, konkrétn? po?íta?ových her (- za zmínku stojí i p?ítomnost ne-PC platformy: PlayStation).

Jako t?etí v po?adí (v mé soukromé anket? o nejatraktivn?j?í ?ásti veletrhu INVEX computer '99) z?ejm? skon?ila, tentokráte do dvou hal rozd?laná (pavilon X a P), prezentace s názvem Internet Hall, jen? je sou?ástí doprovodné akce Come in future. Snad ani samotné ukázky jednotlivých internetových projekt?, které byly bu? natolik známé, ?e nic nového nep?edstavily (POST.CZ, apod.) nebo naopak p?edstavovaly pro b??ného Internet-u?ivatele nezajímavé novinky, nebyly tak p?ita?livé, jako "p?edná?kový Internetu se úzce týkající koloto?" probíhající b?hem ka?dého veletr?ního dne v pavilonu P.

Já osobn? jsem m?l tu mo?nost zú?astnit se p?edná?ky zástupc? Expandia banky, kte?í se v?em p?ítomným sna?ili lehce stravitelnou formou podat v?echny výhody elektronického bankovnictví jako celku a v druhé ?ásti své p?edná?ky velmi stru?n?, av?ak výsti?n?, p?edstavili portfolio bankovních slu?eb, jen? Expandia banka (dále EB) nabízí. Byly zde nap?. zmín?ny i technologie, s jejich? pomocí dosahuje konkrétn? EB vysoké bezpe?nosti p?i provád?ní v?ech svých bankovních operací skrze Internet, mobilní telefon nebo faxové za?ízení.

Z hardwarového hlediska pat?ily k nejúsp??n?j?ím exponát?m ploché LCD displeje s 14", 15", ale i vy??í úhlop?í?kou, CD-R, CD-RW a DVD mechaniky a kompletní p?ehrávací DVD soustavy (- této nové, zatím p?evá?n? k filmovým ú?el?m vyu?ívané, technologii byla dokonce v?nována i jedna z hal akce Come in future: DVD Hall, kde m?l ka?dý náv?t?vník veletrhu Invex computer '99 mo?nost osobn? ocenit v?echny výhody plynoucí z této technologické novinky), notebooky v?ech kategorií a velikostí (ultratenké, klasické, v?e v jednom, atd.), výkonné jednoprocesorové servery zalo?ené na "Wintel" ?e?ení (procesory spole?nosti Intel: Pentium III 533 a 600 MHz nebo Pentium III Xeon 550 MHz; opera?ní systém spole?nosti Microsoft: Windows NT 4.0 a budocí serverové verze OS Windows 2000) a konkuren?ní pom?rn? zda?ilý procesor Athlon 600 Mhz od firmy AMD. Tak trochu ve stínu v?ech t?chto velkých lákadel v?ak bylo mo?no vid?t i jiné ?pi?kové výrobky, jako jsou nap?. laserové tiskárny, plottery, digitální scanery a fotoaparáty.

Leto?ní devátý ro?ník mezinárodního veletrhu informa?ních a komunika?ních technologií INVEX computer '99 potvrdil nezbytnost mnoha, teprve nedávno nasazených technologií a p?edstavil velké mno?ství nových budoucích sm?r?, s jejich? pomocí se m??e lidstvo elegantn? a bezbolestn? p?enést p?es vstupní práh do jednadvacátého století.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005