INVEXové aktuality

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Invex, Vydáno dne: 04. 10. 1999Na?e malá krásná ?ivá planeta Zem? op?t ob?hla jedno kole?ko kolem Slunce a dala tak p?íle?itost v?em po?íta?ovým fand?m znovu si zopakovat ji? sice pon?kud tradi?ní, ale je?t? po?ád bláznivé INVEXové ?ílenství v rozmezí jednoho ?íjnového pracovního týdne (4. - 8. 10. 1999) ve veletr?ních prostorách BVV a. s. p?i akci s názvem: Invex-computer '99.

Pevn? v??ím, ?e následující p?ipomínky není ani t?eba, ale "po?ádek d?lá p?átele" (v tomto p?ípad? bych spí?e ?ekl dobrý informa?ní zdroj). Sou?ástí leto?ního ji? v po?adí devátého ro?níku mezinárodního veletrhu informa?ních a komunika?ních technologií - Invex-computer '99 bude doprovodná takté? výstavná a prezenta?ní akce: COME IN FUTURE, jen? letos po?adatelé roz?lenili do osmi základních skupin: Internet Hall, Game Hall, Creative Hall, Linux Hall, Multimedia Hall, Cinema Hall, DVD Hall a Shopping Hall.

Speciální projekty: (viz. stránky BVV a. s.)

Business Center
Pro managementy velkých spole?ností a zástupce státní správy je zpracován projekt Business Center. Principem projektu je zajistit t?mto náv?t?vník?m kompletní servis na veletrhu - to znamená p?edev?ím rychlé a efektivní p?edávání informací dle po?adavk? náv?t?vníka, zprost?edkování prohlídek a prezentací, zaji?t?ní sch?zek s ur?enými reprezentanty vystavovatel? a pochopiteln? zabezpe?ení pohodlného a kulturního zázemí. Toto zázemí nazvané Business Center se buduje v pavilonu ?E?, v míst? sou?asného WTC a bude pro tento ú?el k dispozici nejen na INVEXu, ale té? na v?t?in? ostatních veletr?ních akcích. Servis pro tyto náv?t?vníky je v?ak mnohem ?ir?í - zahrnuje nap?íklad mo?nost speciální letecké p?epravy z Prahy do Brna a zp?t, zaji?t?ní ubytování, zprost?edkování slu?eb mimo areál výstavi?t? atp. Od zavedení Business Center si a. s. BVV slibuje také podstatn? více obchodních mo?ností pro vystavovatele a hodlá tento projekt nadále rozvíjet.

Sout??e, ankety (viz. stránky BVV a. s.)

P?eji p?íjemný INVEXový týden ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005