Microsoft Word-tip, díl sedmý

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Office, Vydáno dne: 07. 06. 1999

Maximáln? lehká tvorba tabulky.

Víkendové zpravodajství o stavu po?así a Internetu

O víkendu jsme byli op?t sv?dky dal?í slune?ní bomby v podob? vydatných slune?ních paprsk? a lehce b?lostnými mrá?ky r?zných tvar? pota?eného sv?tle-modrého nebe. Sou?ástí této víkendové p?írodní pohody byl i p?íjemný chladivý vánek, jen? k ve?eru bohu?el nabýval na intenzit?.

Internetová sobota byla alespo? z mého poledního pohledu ve znamení ucpaných datových dálnic, av?ak ned?le nabyla úpln? opa?ného charakteru a stala se tak Internetovým rájem.

Maximáln? lehká tvorba tabulky

Jak jist? víte nebo jen prost? tu?íte, dají se tabulky ve Wordu tvo?it mnoha zp?soby. A práv? na jeden takový - z?ejm? asi nejleh?í, který existuje - jsem nedávno náhodou narazil p?i svých toulkách internetovými ?asopisy, ob?asníky a domácími stránkami r?zných kutil? a ?prýma??.

Celé kouzlo tvorby tabulky se zakládá na vhodné kombinaci dvou znak?, a to znak? plus ("+") a mínus/poml?ky ("-").

Postup: V dokumentu se p?emíst?te na místo, kde chcete svou tabulku umístit a vytvo?te ji následujícím zp?sobem: Znaménka plus ("+") ozna?ují místa styku vodorovných hrani?ních ?ár s kolmými svislicemi, jen? vytvá?í sloupce. Pomocí mno?ství znak? mínus/poml?ek ("-") definujete ?í?ku jednotlivých sloupc?. - Pro vytvo?ení samotné tabulky ji? pak sta?í celý takto vytvo?ený ?ádek potvrdit stiskem klávesy <Enter>.

P?íklad:

+------------+-----------------+----------+

Takto definovaná tabulka vytvo?í jedno?ádkovou tabulku o t?ech sloupcích, p?i?em? jejich velikost bude 12, 17 a 10 znak?.

Zásadní výhodou tohoto postupu je jeho absolutní jednoduchost a nenáro?nost na vyhledávání r?zných p?íkaz? v menu nebo vypl?ování n?jakého formulá?e.

Poznámka: Slo?it?j?ího vzhledu takto vytvo?ené tabulky lze následovn? dosáhnout skrze kontextové menu, ?ili menu vyvolané stiskem pravého tla?ítka my?i v prostoru tabulky. Zde se pak nalézají p?íkazy typu: Vlo?it ?ádky, Slou?it bu?ky, atd.

P?eji úsp??ný vstup do nového týdne ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005