Microsoft Word-tip, díl ?estý

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Office, Vydáno dne: 25. 03. 1999

Obrázek: obtékání, umíst?ní v dokumentu, atd.

V?era m? ne?ekan? nav?tívil jeden m?j dlouholetý kamarád, známe se ji? od první t?ídy základní ?koly, a po?ádal m? o pomoc p?i ?e?ení n?kolika málo "problém?", na které narazil p?i své tak trochu experimentální práci s Microsoft Wordem. - Jeliko? se v?echny jeho otázky zhruba týkaly jednoho tématického okruhu a toto téma mi p?ipadlo docela zajímavé, rozhodl jsem se tento sv?j pocit realizovat prost?ednictvím dal?ího dílu na?eho miniseriálu Microsoft Word-tip!

Obrázek: obtékání, umíst?ní v dokumentu, atd.

Jen p?i pouhém pomy?lení na pojem "obrázek" si ihned dovedu p?edstavit nespo?et "zmu?ených a zdrcených" tvá?í kancelá?ských pracovník?, kte?í dnes a denn? svád?jí sv?j nekone?ný souboj s textových procesorem, jen? se nechce a nechce neustále podrobit jejich "designajrským" zám?r?m p?i kone?né úprav? jejich textových dokument?.

Av?ak technologie a tzv. "um?lá inteligence" krá?í i p?es v?echny p?eká?ky dále svými mílovými kroky a tak ji? sou?asné textové procesory obsahují docela výkonné a u?ivatelsky p?ív?tivé nástroje, jen? nám onu vý?e zmín?nou, d?íve nep?íjemnou, práci velmi uleh?í a "p?iblí?í" (= umo?ní její b??né ka?dodenní nasazení).

Ale dost ?e?í a "hurrááá" na v?c (?i spí?e na popis)! - P?i vkládání obrázku do textového dokumentu formátu WORD si dnes musíte být jisti pouze dv?ma v?cmi: a) zdrojem obrázku (?i-li kde pot?ebný obrázek najdete. V sou?asné dob? jsou nap?. k dostání rozsáhlé CD galerie, jen? obsahují tisíce obrázk? z r?znou tématikou a v r?zných formátech.) a b) umíst?ním obrázku ve va?em dokumentu (- naho?e, dole vpravo, v pozadí celé stránky = tzv. tapeta, atd.).

Dialogový formulá?: Formát obrázku, list: Obtékání

Nyní nás tedy zajímá ?e?ení druhého bodu, a to umíst?ní obrázku v dokumentu. Jeliko? mo?ných kombinací je asi nespo?etn?, nastíním zde ?e?ení dvou základních variant. - Varianta ?. 1: Vkládaný obrázek se nalézá na pozadí dokumentu, tvo?í tzv. tapetu. Tento problém se dá ?e?it za pomoci dvou jednoduchými úkon?: a) Kliknu na obrázek a stisknu pravé tla?ítko my?i. Ze zobrazeného menu vyberu spodní polo?ku Formát obrázku... a dostanu se do dialogového formulá?e, který vidíte na doprovodném obrázku. Zde na listu Obtékání vyberu polo?ku ?ádné a opustím tento formulá? stiskem tla?ítka OK. b) Op?t kliknu na obrázek a stisknu pravé tla?ítko my?i. Ze zobrazeného menu vyberu polo?ku Po?adí a z následovn? zobrazeného sub-menu polo?ku P?enést za text.

Varianta ?. 2: Obrázek se nalézá na stejné vý?kové úrovni jako text a je textem obtékán: Postup docílení realizace této varianty je tém?? shodný s postupem bodu "a" varianty ?íslo jedna. Li?í se pouze v záv?re?né ?ásti, a to p?i volb? typu obtékání objektu (= obrázek). Jestli?e nebudeme brát v potaz první variantu - typ: ?ádné, tak se nám zde nabízejí dal?í dv? mo?né "funk?ní" varianty, a to obtékání obrázku ze v?ech stran (typ: Obdélník, T?sné a Uvnit?) a obtékání obrázku naho?e a dole (typ: Naho?e a dole) - zde byl rád doplnil, ?e se nejedná o plnohodnotné obtékání obrázku, ale pouze o "hrubé" vy?íznutí prostoru pro obrázek. Jedná se vlastn? o stejný typ umíst?ní obrázku v dokumentu, jaký jsem pou?il já p?i umíst?ní doprovodného obrázku - dialogového menu - v tomto úvodníku.

Trocha agenturních mini-zpráv:

Jeliko? vláda je?t? nerozhodla o osudu dostavby Temelína, zadala vypracovat ministru ?ivotního prost?edí dal?í posudek, jen? by m?l snad kone?n? pomoc p?i rozuzlení tohoto spletitého problému. (Sv?j osobní názor, na tuto v?c, jsem zde ji? 11. b?ezna presentovat, proto dnes jen p?ipomínám, ?e jsem pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín.)  -  Vicepremiér Mertlík oznámil, ?e expertní posudek o Temelínu stál 16 milion? korun !!! (Opravdu p?kné ?íslo.)  -  Vláda rozhodla o zvý?ení d?chod? - od srpna dostanou d?chodci v pr?m?ru víc o 300 korun.  -  Hrubý domácí produkt v lo?ském roce klesl o 2,7 %, zve?ejnil to statistický ú?ad. P?í?inou je nízká produktivita práce a neefektivita výroby! - Av?ak nezoufejte, v druhé polovin? roku by prý mohlo dojít k o?ivení na?eho hospodá?ství.

P?eji p?íjemné "obtékání" ve zbytku tohoto týdne ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005