Microsoft Word-tip, díl pátý

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Office, Vydáno dne: 18. 03. 1999

Um?lecké zpracování slov a v?t aneb WordArt.

Kdy? jsem se dnes ráno probudil - mimochodem celý orosený, s nosem decentn? napuchlým a t?emi kapesníky ledabyle pohozenými vedle pol?tá?e -, vzpomn?l jsem si na tuto v?tu, jen? zdobí úvodní stránku Nevidetelného psa Ond?eje Neffa: "Pokud zaspím, opiji se, ze?ílím nebo se zast?elím, pat?i?n? na to upozorním - neboť jen v takovém p?ípad? vyjde Pes jindy, eventuáln? nikdy."

Ji? od pond?lí jsem docela slu?n? nachlazen a jsem ?ím dál tím více p?esv?d?en, ?e by pan Neff m?l tuto svou pov?stnou v?tu roz?í?it i o p?ípad "nachlazení", jeliko? v takém stavu, kdy jen neustále potahujete, smrkáte, chroptíte a dumáte nad jedinou otázkou: "Pro??", se rozhodn? nedá pracovat. Alespo? v mém p?ípad? NE! - Ale mé "workoholické" sv?domí (no a? tak práce chtiví zase nejsem) mi nakonec nedalo a dobelhal jsem se k po?íta?i, abych napsal pravidelný ?tvrte?ní úvodník. - Proto p?edem prosím, omluvte mé p?ípadné p?eklepy ?i snad logiky pozbývající v?ty a slova.

Um?lecké zpracování slov a v?t aneb WordArt

Proto?e si myslím, ?e tato "lekce" na?e rádcovského mini-seriálu "Word-tip" bude spí?e pro mnohé z vás opakováním, tak se nebudu p?íli? zdr?ovat "okolními povída?kami" a p?jdu hned tzv. "na v?c".

Pomocí integrovaného nástroje WordArt nám dává MS Word (... a nejen ten. WordArt je integrován i do "okle?t?né" verze Office, tedy do Works?. Av?ak zde se tento u?ite?ný nástroj ovládá pon?kud jiným zp?sobem. Funk?nost je v?ak tém?? toto?ná.) p?íle?itost k vytvo?ení velmi efektních doprovodných nadpis?, apod. textových dopl?k? r?zných barev, velikostí, zvln?ní a tvar?. - I kdy? je ?í?e záb?ru tohoto nástroje velmi slu?ná, nedá se samoz?ejm? srovnávat s funk?ností specializovaných grafických a textových softwar?. Av?ak v ?ádném p?ípad? se nebojím ?íci, ?e tento nástroj doká?e pln? uspokojit v?echny pot?eby b??ných kancelá?ských a domácích u?ivatel?.

Panel nástroj?: WordArt

Jak u? to tak bývá, lze i tento nástroj vyvolat (aktivovat) n?kolika r?znými úkony. První cesta vede p?ímo p?es hlavní menu: Vyberte polo?ku Vlo?it z hl. menu, dále Obrázek a následovn? z rozbaleného menu polo?ku WordArt.... Tímto zp?sobem se dostanete do Galerie WordArtu, co? je první dialogové menu, s kterým se setkáte p?i tvorb? nového objektu WordArt. Tento druhý zp?sob je mo?ná o n?co mén? prakti?t?j?í, av?ak poskytuje i n?které jiné mo?nosti (funkce) - vyberte polo?ku Zobrazit z hl. menu, dále Panely nástroj? a následovn? z rozbaleného nabídkového menu nástrojový panel WordArt (viz. obrázek). Po výb?ru polo?ky WordArt dojde k zobrazení nástrojového panelu WordArt na pracovní plo?e MS Wordu. - Nyní máte mo?nost v p?ípad?, ?e vá? rozpracovaný dokument ji? obsahuje n?jaký objekt typu WordArt, tento objekt s pomocí vámi aktivovaného nástrojového panelu upravovat, nebo vlo?it nový WordArt objekt, a to výb?rem první polo?ky (naklon?né stínované písmeno "A") vámi aktivovaného nástrojového panelu - Vlo?it WordArt.

P?eji ni?ím a nikým neru?ený víkend ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005