Microsoft Word-tip, díl ?tvrtý

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Office, Vydáno dne: 04. 03. 1999

Definice styl?

Definice styl?

Význam pojmu "styl" v prost?edí Microsoft Word 97 jsem ji? nazna?il v prvním díle na?eho rádcovského a tipového seriálu Microsoft word-tip s podtitulem Automatické generování obsahu. Zde jsem se p?edev?ím v?noval jednomu z mnoha mo?ných vyu?ití tohoto prvku v aktivní tvorb? textového dokumentu Word, a to p?i automatické tvorb? obsahu. Prozradil jsem vám také, jak k tomuto prvku rychle a velmi snadno p?istupovat, co? vám dozajista umo?ní je?t? zvý?it výkonnost va?í práce. Pro zopakování si p?ipome?me jeden z nejrychlej?ích zp?sob?: Rozbalením roletového pole Styl (1. polí?ko) na panelu nástroj? Formát.

"Toliko" asi k zopakování a nyní "huráá" do nové látky. (PS: V p?ípad?, ?e jste je?t? ne?etli první díl tohoto seriálu a nemáte ?ádné zku?enosti s u?itím wordovských "styl?", tak vám v?ele doporu?uji tuto skute?nost "napravit"!)

Definici (?i redefinici) nového (respektive stávajícího) stylu lze zase provést n?kolika r?znými zp?soby. My si zde uká?eme dva nejzákladn?j?í postupy:

  1. Tento první postup je nej?ast?ji pou?ívaný p?i vytvá?ení nového (vlastního) "slo?it?j?ího" stylu! - Umo??uje v?ak také úpravu stávajícího stylu a odstran?ní nepot?ebných styl?. Dá se tedy ?íci, ?e se jedná o primární nástroj pro tvorbu a správu wordovských styl?.

    Do tohoto ?ídícího formulá?e pro tvorbu a správu styl? se dostanete po potvrzení polo?ky Styl... v nabídce Formát, která je sou?ástí hlavního menu.

    P?i definici úpln? nového vlastního stylu vám Word dává mo?nost výb?ru, zda-li se má vá? nový styl odvozovat od n?jakého ji? existujícího nebo ne. Samotné mo?nosti specifikace stylu jsou dosti zna?né. Tak nap?. m??ete nastavit ?íslování (pro seznamové a jim podobné styly), rám (obtékání), jazyk, odstavce, ... a písmo. P?i definici vlastností va?eho stylu v kategorii písmo se Word neomezuje na pouhé ur?ení velikosti, znakového fontu a tu?nosti/kurzívy, ale jsou tu i mo?nosti ANIMACE a PROLO?ENÍ ZNAK? (definice m??ítka, velikosti mezer, atd.). Zkrátka a dob?e, m??ete se zde po?ádn? "kreativn?" vy?ádit a zárove? si tak zlep?it pestrost va?eho stylové repertoáru.

  2. Tento druhý postup je vhodný pro "rychlé" a "jednodu??í" úpravy stávajících a tvorbu nových styl?. Hlavní kritériem pro tento postup je tedy rychlost.

    Definice nového stylu: Text (odstavec) upravíme tak, aby vyhovoval na?im po?adavk?m na nový styl. Následovn? jej celý ozna?íme a klepneme na polí?ko Styl v panelu nástroj? Formát. Dále pak p?es stávající jméno stylu napí?eme jméno na?eho nového stylu a potvrdíme stiskem klávesy <Enter>. To? v?e!

    Úprava stávajícího stylu: Redefinice ji? existujících styl? není o nic více slo?it?j?í, ba naopak by se dalo ?íci, ?e je je?t? leh?í. - Ozna?íme textovou oblast, která je specifikována stylem, jen? chceme upravit a provedeme zde v?echny formátové zm?ny. Dále klepneme na polí?ko Styl v panelu nástroj? Formát a vybereme p?íslu?ný upravovaný styl a potvrdíme jeho výb?r. Následovn? budeme Wordem dotázáni na mo?nost zm?ny stávajícího formátu stylu podle aktuálního nastavení. Po potvrzení této polo?ky se provede aktualizace.

P?eji p?íjemnou zábavu p?i tvorb? nových styl? ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005