Microsoft Word-tip, díl t?etí

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Office, Vydáno dne: 01. 03. 1999

Jednoduchá tvorba slo?itých vzorc?, rovnic, ... (Microsoft Equation 3.0).

U? je tu zase ned?la a s ní i ?as "psaní pravidelného pond?lního úvodníku". I kdy? se na na?í spole?ensko-politické scén? událo docela a? neobvykle dost v?cí - nap?. Václav Havel simultánn? s polským prezidentem Kwasniewskim podepsal ratifika?ní listiny o vstupu do NATO, ... -, rozhodl jsem se pokra?ovat podle va?ich ohlas? v dosti úsp??né sérii tip?, rad, trik? z prost?edí nejpou?ívan?j?ích po?íta?ových aplikací. I tentokrát - ji? po t?etí - jsem si vzal na mu?ku MS Word 97.

Ov?em je?t? n??-li se dostanu k dne?nímu word-tipu, cítím povinnost vás informovat o docela slibném vývoji "protestní akce" 16 nejv?t?ích ?eských ISP, kte?í odmítly zavést speciální tarif spole?nosti SPT Telecom "Internet 99". - Podle sou?asných tiskových zpráv a prohlá?ení, jen? ob? zú?astn?né skupiny (tedy 16 ISP a SPT Telecom) vydaly, to vypadá na první pozitivní posun v p?ed v podob? avizované sch?zky, která je plánována na 1. b?ezna 1999. Na této sch?zce by si m?li ob? strany oficiáln? sd?lit svá stanoviska a navrhnout ?e?ení této "jist? dosti nep?íjemné situace". - To v?ak není v?e. Dále ve svém tiskovém prohlá?ení " INTERNET 99 bude pro u?ivatele je?t? výhodn?j?í" spole?nost SPT Telecom informuje v?echny své zákazníky o tom, ?e provede úpravu stávající slu?by "Internet 99" tak, ?e sestavovací impuls bude generován a? ve 119. vte?in? spojení. (?ekl bych, ?e tímto ?ikovným malinkatým vst?ícným krokem Telecom zase uml?el n?jakou tu ?ást skupinky protestujících Internet-u?ivatel?.)

Jednoduchá tvorba slo?itých vzorc?, rovnic, ...

Znázorn?ní (a jednoduchý zápis) rovnic, nerovnic, matematických vzorc?, chemických vzorc?, apod. v?cí v textových dokumentech p?edstavovalo a? donedávna v?dy nemalý problém, který se nap?. dal ?e?it tak, ?e jste si vytvo?ili (nakreslili) obrázek, jen? obsahoval vámi po?adovaný vzorec a ten jste teprve vlo?it do textového dokumentu. I kdy? se jednalo (a jedná) o je?t? "ujdutelné" ?e?ení (Samoz?ejm? jak pro koho. Takový profi chemik by se jist? zbláznil, pokud by musel ka?dý vzorce zvlá?ť kreslit v n?jakém grafickém editoru!), tak p?edstavovalo zna?nou práci na víc, co? pomohlo vzniku integrované utility, jen? zvládá kompletní návrh a vykreslení v?ech (alespo? pro mne p?edstavitelných) vzorc?, rovnic, nerovnic, apod. "blbinek" bez sebemen?ích problém? a hlavn? se s ním velmi jednodu?e pracuje.

Ona integrovaná chytrá utilitka se jmenuje "Microsoft Equation 3.0" a vyvoláte ji výb?rem objektu Microsoft Equation 3.0 v listu Vytvo?it nový ve formulá?i Objekt, jeho? zobrazení docílíte po potvrzení polo?ky Objekt..., kterou najdete v nabídkovém menu polo?ky hlavního menu Vlo?it. Ji? podle samotné cesty (Vlo?it -> Objekt... -> atd.), kterou se k této utilitce dostaneme, m??ete odhadnout, jakým zp?sobem bude vámi vytvo?ený vzorec do textového dokumentu integrován. Ano, uhodli jste! Vytvo?ení vzorec (rovnice, ...) se po ukon?ení své editace stává objektem, jeho? strukturu nem??ete jinak naru?it, ne?-li jeho op?tovnou editací, co? je bezesporu veliká výhoda.

Panel nástroj?: Rovnice

Po potvrzení (klávesou <Enter>) vlo?ení objektu "Microsoft Equation 3.0" se automaticky p?enesete do speciální textové oblasti (je podobná oblasti, do které se dostanete po vlo?ení "Textového pole") a zobrazí se specializovaný panel nástroj? "Rovnice" (viz. obrázek) s 19 mo?nými kategoriemi úprav oné vý?e zmín?né textové oblasti. - Kategorie úprav jsou velmi solidn? roz?len?ny do p?ehledných a ucelených skupin (nap?. rela?ní operátory, dopl?ující symboly, ?ecká abeceda, závorky, zlomky a odmocniny, integrály, ...) s jejich? pomocí docílíte opravdu d?íve nevídaných a hlavn? nep?edstavitelných kompozic.

Trocha agenturních mini-zpráv:

Vláda vydala zprávu o stavu zem? a konstatovala, ?e kupónová privatizace byla omylem a je hlavním d?vodem dne?ního úpadku a ?e zem? je na úrovni roku 1990. (Vau ... co je moc, to je moc! Sice nepat?ím k ?ádným vá?nivým zastánc?m p?ede?lých vlád, ale jak jinak by cht?la nap?. sou?asná vláda (?SSD) rozd?lit státem spravovaný majetek do soukromých rukou? ... tehdy rozhodn? mnoho mo?ností na výb?r nebylo. A je?t? jednu poznáme?ku bych dodal: Kdykoli vidím v televizi Zemana, tak po?ád a neustálo mluví o tom, v jakém ?patném a zbída?eném stavu dostal do správy na?e hospodá?ství - na místo toho, aby mluvil o reformách, úpravách a zm?nách, kterými by cht?l nastartovat hospodá?ský r?st!)  -  Podle IVVM stoupá ned?v?ra k soud?m, bankám a církvím. Naopak 69 % lidí v??í sd?lovacím médiím.  -  Václav Havel simultánn? s polským prezidentem Kwasniewskim podepsal v pátek odpoledne ratifika?ní listiny o vstupu do NATO. - Celý slavnostní akt v?ak k na?í "zahrani?ní ostud?" naru?il ekologický aktivista a anarchista (podle mne p?knej vejlupek ... né-li h??) Jan K?e?ek, který za?al pískat na pí?ťalku a pálit karti?ku se znakem NATO!
Copyright supersvet.cz, 1998-2005