Microsoft Word-tip, díl druhý

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Office, Vydáno dne: 25. 02. 1999

Seskupování "kreslených objekt?"

Je st?eda ve?er a já ... já usedám ke svému PC, abych se kone?n? pustil se v?í vervou a plný sil do psaní pravidelného ?tvrte?ního úvodníku - dnes ji? po druhé se hodlám zabývat rozdáváním rad, tip? a trik? z prost?edí nejroz?í?en?j?ího textového procesoru MS Word (verze "97").

Seskupování "kreslených objekt?"

V??ím, ?e jste se ji? n?kdy p?i své práci s textovým editorem dostali do situace, kdy jste museli psaný text obohatit o jakýkoli obrázkový objekt (nap?. obrázek, ?áru, kru?nici, ?ipkami vytvo?ený hierarchický pavouk, atd.) a následn? tento objekt nále?it? o?et?it - umísti do textu - takovým zp?sobem, aby p?i dal?í manipulaci s tímto textovým dokumentem nedo?lo k naru?ení jeho (/jejich) umíst?ní. -> Úkol, dá se ?íci, lehký, ale s p?íchodem nových a nových mo?ností textových proces? ?ím dál tím více záludný.

V d?ív?j?ích dobách byl tento problém ?e?e jediným mo?ných zp?sobem, a to pevných ukotvení daného obrázkového objektu v textu s dosti ?asto velmi omezenými mo?nostmi následného obtékání tohoto objektu psaným textem. - Dnes je situace trochu jiná. Mo?ností je p?ehr?le, a? nepo?ítaje, av?ak ne ka?dé ?e?ení je to pravé. Velké roz?í?ení nastalo jak v mo?nosti definice fyzického umíst?ní objektu, tak i nap?íklad ve zp?sobu, jakým lze tento objekt nechat obtékat textem - existuje zde i varianta tzv. "?ádného obtékání", kdy je obrázkový (ale platí to i pro dal?í objekty) objekt jakoby pova?ován za nálepku/?títek a text je vpisován i pod tuto nálepku.

Ale nyní zp?t k na?emu tématu. Ji? vý?e jsem se zmínil, ?e v sou?asnosti m??eme do textového dokumentu také nap?íklad vkládat i "pouho pouhé" ?áry, kru?nice, ?tverce, ?i tzv. p?edefinované / automatické tvary (?ipky, sm?jící se sluní?ko, atd.), kterými m??eme ná? dokument nejen o?ivit, ale i zkvalitnit a? do odborné "fazóny" (za pomoci automatických tvar? v MS Word 97 lze lehce vytvo?it jednoduché nákresy, apod. v?ci).

Nu a práv? v takovýchto situacích, kdy se v textovém dokumentu a? "nechutn?" p?emno?í po?et jednotliv? vlo?ených obrázkových objekt?, nastává nemalý problém s jejich správným ukotvením v textu. - Pozor, nyní nemluvím o dvou skoro náhodn? vlo?ených obrázcích z Pa?í?e, ale o n?kolika desítkách vlo?ených obrázkových (mini)objekt?, jen? v kone?ném náhledu vytvá?ejí nap?. t?i r?zná schémata. V tomto p?ípad? (nap?. profesionální prezentace) je ur?it? p?ímo nezbytné, aby ?lo i nadále s tímto textovým dokumentem zcela bez problém? pracovat a abychom se nikterak nemuseli obávat, ?e by na?e sou?asná aktivita n?jak mohla poru?it strukturu schématu, který jsme v?era tak pracn? vytvo?ili n?kde o t?i stránky v dokumentu ní?e.

Pokud se tedy v této situaci n?kdy ocitnete, tak jist? velmi rádi oceníte mo?nost "seskupení objekt?", jen? vám dá oddychnout o nekone?ného nastavování vlastností n?kolika desítkám objekt? a jako mávnutím kouzelného proutku tyto nastavitelné vlastnosti p?evede na vámi ur?ený po?et nov? vzniklých "seskupujících" objekt?. -> A jak na to? Ozna?íte v?echny objekty (?áry, krou?ky, ?ipky, atd.) za pomoci "my?ky" a stále stisknuté klávesy <Shift> a vyberete volbu Seskupit v menu Kreslení v panelu nástroj? Kreslení. Tímto úkonem tedy docílíte seskupení v?ech ozna?ených objekt? do jednoho objektu! Tomuto objektu pak velmi lehce nastavíte vámi po?adovanou jakoukoli vlastnost.

P?eji p?íjemné seskupování ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005