Microsoft Word-tip, díl první

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Office, Vydáno dne: 18. 02. 1999

Automatické generování obsahu

Jeliko? sn?hu ne-ubyvá ba naopak ka?dou hodinou je ho ?ím dál tím více a já za?ínám trp?t silným úbytkem zajímavých a zve?ejn?ní hodných p?íb?h?, rozhodl jsem se, ?e toto tzv. hluché místo zaplácnu trochou rad, trik? a tip?. Dne?ní první typovou seanci budu v?novat dosti známému a hojn? pou?ívanému textovému procesoru Microsoft Word 97, který je také sou?ástí nejroz?í?en?j?ího kancelá?ského balíku Microsoft Office 97.

Automatické generování obsahu

Zní to mo?ná a? pohádkov?, ?i spí?e jako sci-fi z blízké budoucnosti, kdy um?lá po?íta?ová inteligence ovládne ná? sv?t, ale opravdu to funguje. Je sice pravda, ?e pro tuto automatikou tvorbu obsahu musíte také n?co ud?lat a vytvo?it tak ve va?em dokumentu optimální prost?edí, av?ak není to ?ádná p?íli?ná práce navíc, ba naopak by se dalo ?íci, ?e se jedná o prvek, jen? práci je?t? navíc uleh?uje.

Základní podmínkou pro efektivní pou?ití automatického generátoru obsahu, kterou musíte bezpodmíne?n? dodr?et, je promy?lené u?ití tzv. styl? textu. Lépe ?e?eno jen n?kterých jeho ?ástí, jako jsou nap?. textové styly: Nadpis 1, Nadpis 2, ..., Název, atd. Jeliko? práv? na jejich existenci v dokumentu je automatické generování obsahu ve Wordu zalo?eno.

P?ede vás také upozor?uji, ?e se v ?ádném p?ípad? nemusíte obávat vzniku jakýchkoliv hierarchivních nep?ehledností ve va?em dokumentu, jeliko? jednotlivé wordovské styly jsou od sebe odli?eny i po své vzhledové stránce, a to jak velikostí, tak i svými vlastnostmi (podtr?ený text, tu?ný, atd.). Jednotlivé textové styly m??ete také editovat, nebo dokonce vytvá?et i své vlastní nové. Rychlý p?ístup k jednotlivým styl?m nám umo??uje pole Styl (1. polí?ko) na panelu nástroj? Formát. - P?i jeho b??ném výb?ru docílíme pouze zobrazení nej?ast?ji pou?ívaných polo?ek. Pro zobrazení kompletního p?ehledu styl?, musíme p?i výb?ru pole Styl na panelu nástroj? Formát sou?asn? stisknou i levou klávesu <Shift>. Skrze základní menu se k volb? stylu dostaneme po výb?ru polo?ky Styl... v základním okruhu Formát (= základní polo?ka hlavního menu).

Vlastního procesu automatického generování obsahu docílíme p?i stvrzení v?ech volitelných parametr? (nap?. zde lze zakázat/povolit zobrazování ?ísel stránek, ur?it typ vodícího znaku nebo definovat úrove? zano?ení obsahu) v listu Obsah formulá?e Rejst?ík a seznamy, který vyvoláme potvrzením polo?ky Rejst?ík a seznamy... v základním okruhu Vlo?it.

Trocha agenturních mini-zpráv:

U? je to tady, u? je to tady ... a co? - Ministr zahrani?í Jan Kavan oficiáln? oznámil, ?e 12. b?ezen byl stanoven jako datum, kdy americká ministryn? Albrightová p?evezme ?eské, ma?arské a polské ratifika?ní listiny stvrzující vstup t?chto t?í stát? do NATO.  -  Agentura STEM zjistila p?i svém posledním preferen?ním výzkumu, ?e sociální demokracie zvý?ila sv?j náskok v preferencích o 5 procent (má 27,1 %) oproti ODS (22,2 %), dále se zvy?ují preference komunist? na sou?asných 14,3 %, 12 % mají lidovci a 10 procent má Rumlova Unie.  -  I ?eské ob?ti "totálního nasazení" z dob 2. sv?tové války budou od?kodn?ny z fondu, který vytvo?í 12 n?meckých koncern? a bank. Tato snaha n?meckých koncern? a bank vznikla poté, co jim n?kte?í posti?ení ameri?tí ob?ané za?ali hrozit ?alobami.  -  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odmítla zahájit správní ?ízení proti TV NOVA, jak to ?ádal ministr Jaroslav Ba?ta kv?li tomu, ?e tato televize zve?ejnila identitu britského rezidenta tajné slu?by. P?eji p?íjemný zbytek pracovního týdne...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005