MS Word 6.0 & konverze textu do HTML

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Office, Vydáno dne: 16. 02. 1999Jist? pro v?t?inu z vás není ?ádnou novinkou skute?nost, ?e i Microsoft Word 97 pln? podporuje HTML jazyk a umo??uje tak na první pohled bezproblémový a lehký p?evod (konverzi) textového dokumentu "Word" do HTLM formátu, ?i-li jazyka nejroz?í?en?j?í slu?by Internetu - World Wide Web.

Asi také nelze pochybovat o tom, ?e tento jist? bezesporu prozíravý krok spole?nosti Microsoft, která mimochodem v sou?asnosti z v?t?í ?ásti ovládá trh s kancelá?skými balíky, napomohl roz?í?ení ?ir?ího v?domí o Internetu a mo?nosti své ?i podnikové prezentace na této síti sítí bez nutnosti dokoupení mnoha dal?ích profesionálních HTML editor?. - Je v?ak samoz?ejmé a sám Microsoft to potvrdil uvedením svého profi HTML editoru FrontPage, ?e se jedná pouze o základní nástroj, který má cestu podnikových dokument? k prezentaci na Internetu pouze usnadnit, nikoli v?ak zcela nahradit. Toliko asi k úvodu tohoto ?lánku.

Nyní tedy kone?n? p?ejd?me k samotnému problému, a tím jest konverze textového dokumentu formátu MS Word do podoby HTML dokumentu. Nejde mi nyní ani tak o chybovost p?evodu, i kdy? v n?kterých p?ípadech není také nikterak malá, ale o "?istoto" a p?edev?ím efektivitu, s kterou je tento p?evod proveden. - A práv? efektivita p?evodu textového dokumentu do HTML formátu je alespo? dle mého názoru v MS Word 97 velmi ?alostná, ba v n?kterých p?ípadech a? alarmující.

Pro lep?í pochopení celé situaci, si je?t? p?ipome?me n?kolik málo základních pravidel, kterými se musí tv?rce WEB stránek v?dy ?ídit, aby m?li jeho stránky (prezentace) ?anci stát se úsp??nými a mohly tak splnit sv?j informa?ní ú?el.

-téma (obsah) stránky musí být n??ím výjime?né a zajímavé
- design stránek musí být pojat velmi origináln? a kreativn?
-celkový sou?et nutn? p?ená?ených dat do náv?t?vníkova Internet-klienta musí být co nejmen?í (je nutno zapo?ítat i velikost doprovodných obrázk?, stylových sobor?, atd.)
-stránky musí být umíst?ny na vhodném serveru a p?ístupné na dob?e zapamatovatelné adrese

Mo?ná se práv? divíte, jak lze v tak o proti jiným programovacím jazyk?m "jednoduchém" jazyce docílit neefektivního kódu a za?ínáte pomalu pochybovat o mém du?evním zdraví. - Musím se p?iznat, ?e jsem a? donedávna také nev??il, ?e lze takové situace docílit, ale nedávné zku?enosti m? naprosto p?esv?d?ily.

Nap?íklad p?i p?ekladu pr?m?rného textového souboru o p?ti stranách s n?kolika málo ?íselnými i ne?íselnými seznamy a jednou p?ti-sloupcovou tabulkou si m??ete být tak?ka jisti, ?e zhruba 30 % vzniklého HTML souboru tvo?í zbyte?né tagy. Toto procento bych v?ak pova?oval spí?e za spodní hranici zbyte?n? zabíraného prostoru.

Za nejv?t?ího zbyte?ného po?íra?e místa bych ozna?il párový tag <FONT>, v jeho? opravdu hodn? nadpr?m?rném pou?ívaní se wordovský p?eklada? maximáln? vy?ívá. Opravdu ?ádnou výjimkou nejsou podobné syntaxe: <FONT FACE="Times New Roman" SIZE=2>te</FONT><FONT SIZE=2>xt</FONT> <U><FONT FACE="Times New Roman" SIZE=2>text</FONT></U>. P?itom by tuto situaci ?lo ve zdrojovém kódu vy?e?it mnohem, mnohem efektivn?ji: <FONT FACE="Times New Roman" SIZE=2>text <U>text</U></FONT>.

Co ?íci záv?rem? Snad jen, ?e pod p?íjemnou slupkou "na?an?aného" softwaru se skrývá ne?ekaný problém, který u v?t?ích soubor? m??e nap?. zbyte?n? zp?sobit problémy s jeho distribucí po Internetu.

A rada! Zkuste se poohlédnout po n?jakém sharewarovém (?i po úpln? free) softwaru, který by dosahoval v efektivit? p?ekladu mnohem lep?ích výsledk? a dokázal by také úsp??n? p?elo?it do HTML va?e wordovské dokumenty.

PS: Jinak pova?uji Word 97 za docela povedený textový soft.
Copyright supersvet.cz, 1998-2005