Invex-computer 1998 (II.)

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Invex, Vydáno dne: 15. 10. 1998

Úderem dvanácté hodiny se p?evrátily p?esýpací hodiny a za?aly odpo?ítávat první sekundy z nového dne. Ten osudný den byl a jest nám jako ?TVRTEK znám! (Autor: No p?ece já!)

Ano. Je to pravda. Od dne?ka nastává v na?em, ale i va?em Super sv?t? mali?ká zm?na. A sice na místo pond?lního, st?ede?ního a páte?ního úvodníku, budou vycházet pouze dva úvodníky, a to v pond?lí a ve ?tvrtek. K této ne moc populární zm?n? jsem se odhodlal po zji?t?ní, ?e jsem jako autor Super sv?ta a? moc pracovn? zatí?en a nestíhám tak i n?které ze svých v?edných povinností. Ale nezoufejte, já se vynasna?ím a snad jejich délku o n?co prodlou?ím, abyste o nic nep?i?li. To? asi v?e k této ji? v pond?lí avízované zm?n?.

V dal?í ?ásti na?e ?tvrte?ního úvodníku bych vám rád dopov?d?l své invexové vypráv?ní. Tak tedy. V minulém dílu jsem vás ji? seznámil: s novými trendy, které ovládali celý Invex, s nad?ením, se kterým jsem pozoroval a hlavn? naslouchal u prezentací n?kterých firem a na konce i s podmínkami, které na leto?ním Invexu vládly.

Mému bystrému zraku ani letos neunikla p?ítomnost velkého mno?ství anket a sout??í o nejr?zn?j?í ceny. Nejdra??í cenou, kterou jsem zaregistroval byl notebook, jen? jste mohli vyhrát u stánku firmy THOSHIBA. Losování probíhalo v?dy v 16.00 h (krom? pátku, kdy bylo p?esunuto na 14.00 h). Bohu?el jsem zase nic nevyhrál!

K dal?í ji? tradi?ní v?ci, která snad stojí za zmínku, je mo?nost zakoupení si práv? aktuálních kni?ních titul? od na?ich význa?ných vydavatelství. Tato skute?nost byla na leto?ním Invexu je?t? umocn?na p?ítomností velkého mno?ství kni?ních stánk?. Tyto stánky a stáne?ky jste mohli objevit snad v ka?dém pavilonu. Paradoxem je, ?e jsem nesehnal svou p?edem vytipovanou kní?ku. Jedná se o Mistrovství v Delphi 3 od vydavatelství Computer Press. A?koli vydání této knihy bylo p?edem avizováno na dny konání Invexu a byl slíben prodej této knihy na Invexu, na Invexu se tato kní?ka od Computer Press neobjevila, proto?e nebyla je?t? vyti?t?na.

Myslím si, ?e jsem snad ze sebe "vypotil" v?e, co jsem do sebe stihnul na Invexu vst?ebal. Proto jsem se dnes oficiáln? rozhodl pova?ovat Invex za ukon?enou akci! Nemusím snad dodávat, ?e poku? si je?t? na n?co vzpomenu, tak o tom napí?u.

Nedávno jsme byly sv?dky reklamní kampan? na nový ?asopis FAKTA X, v jejím? pr?b?hu jsme byli upozor?ováni i na existenci domovské stránky tohoto ?asopisu. Ale po zadání avízované adresy do na?eho "brouzda?e" se nám vrátila pouze stránka, která nám nazna?ovala, ?e je stránka sice registrovaná, ale zatím daty nezapln?ná. Nevím pro?, ale v?era jsem se rozhodl zjistit, zda stále trvá tento nep?ízniví stav! A ejhle! Ony reklamované domovské stránky jsou ji? na svém míst?.

P?eji p?íjemnou pohodu v nastávajícím víkendu ...
Copyright supersvet.cz, 1998-2005