Invex-computer 1998 (I.)

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Invex, Vydáno dne: 12. 10. 1998

Mo?ná chaotický, usp?chaný, ale hlavn? invexový týdne je kone?n? za námi! Dovolte mi tedy, abych se trochu poohlédl a pokusil se, shrnout to davové ?ílenství do n?kolika málo ?ádk?.

Leto?ní veletrh Invex-computer '98 jsem nav?tívil 6. ?íjna, ?i-li v odborných a tiskových dnech s nad?jí v du?i, ?e se mi to vyplatí. Cena vstupného toti? v t?chto specifických dnech byla po?adatelem stanovena na K? 450,--. No, myslím, ?e se mi to vyplatilo, proto?e zde bylo p?eci o poznání mén? lidí, ne? v b??ných veletr?ních dnech. Poznámka: M?j kamarád, který letos nav?tívil Invex poprvé, a to v on?ch vý?e zmín?ných b??ných veletr?ních dnech, mi tvrdil, ?e se v n?kterých pavilonech nedalo ani dýchat. Jako p?íklad uvedl "p?ecpanou" Game hall. Já tomu rozhodn? v??ím, jeliko? mám jisté zku?enosti z minulých ro?níku Invexu.

Svou pozornost jsem se letos rozhodl darovat nep?etr?itému maratónu p?edná?ek, který probíhal ve stáncích v?ech významn?j?ích firem. Já jsem osobn? nav?tívil Borland (Inpris), Sybase, Microsoft, 3Com, prezenta?ní místnost Internet hall, atd. Mo?ností bylo hodn?. Proto?e krom? Internetu je mým dal?ím koní?kem programování v Delphi, strávil jsem nejvíce ?asu poslechem p?edná?ek odborných pracovník? firmy Borland. Musím se p?iznat, ?e jsem byl jako fanda Delphi "absolutn? unesen". Vyslechl jsem p?edná?ku o novinkách v Delphi 4 a PowerJ 2, o programování aplikací pro web, ....

A mé hodnocení: Firma Borland (te? ji? Inpris) ví, co chce u?ivatel jejich produkt? na akci tohoto druhu sly?e a jak p?ilákat nové zájemce o její produkty. Zkrátka a dob?e moderní firma, která se doká?e p?izp?sobit v?em novým po?adavk?m.

Nejv?t?í hity: Mezi nejv?t?í hity leto?ního Invexu bezesporu pat?ily: Internet, ploché monitory, jimi? se chlubilo mnoho vystavovatel?, celopodniková ?e?ení zalo?ená na r?zných technologiích a v neposlední ?ad? multimédia - DVD a spol. Pokud jsem na n?co zapomn?l, tak se omlouvám, ale bylo toho opravdu hodn?.

V Internet hall jste mohli objevit zastoupení n?kterých ?eských i-periodik - nap?. iDNES, ?eské noviny, Sv?t namodro, atd., vyhledávací slu?by - nap?. Seznam, nebo i tzv. freemail slu?bu v podání POST.CZ.

B?hem Invexu jsem se stihl i podívat na n?kolik málo minut video film? v podání DVD disk?. Musím uznat, ?e v?echny mnou shlédnuté ukázky byly velmi obrazov? i zvukov? kvalitní. Jen jestli to taky nebylo ?áste?n? zp?sobeno t?mi "nadupanými stroji", které ty DVD disky p?ehrávaly, proto?e takový digitáln? lad?ný 21" monitor doká?e s obrazem po?ádn? zakouzlit!

Proto?e jsem se ji? hodn? rozpovídal, rad?i to utnu. M?jte se fajn a p?eji hodn? úsp?ch? v novém týdnu.

P.S.: Málem bych zapomn?l! P?í?tí úvodník ji? nebude st?ede?ní, ale ?tvrte?ní. P?í?t? v?e vysv?tlím!
Copyright supersvet.cz, 1998-2005