K?i?álový disk, 8. ro?ník

Autor: Ji?í Luká? <jirilukas(at)supersvet.cz>, Téma: Invex, Vydáno dne: 09. 10. 1998

Výsledky 8. ro?níku sout??e K?i?álový disk.

K?i?álový disk
8. ro?ník


Ve ?tvrtek 8. ?íjna se na slavnostním galave?eru v Kongersovém centru brn?nského hotelu Voron?? konalo vyhlá?ení vít?z? 8. ro?níku sout??e K?i?álový disk. Je to sout?? o nejlep?í exponáty veletrhu, kterou vyhla?uje Fair Agency ve spolupráci s odbornými ?asopisy CAD, Chip, ChipWeek, Computerworld, PC World, Softwarové noviny.

U exponát? se hodnotí zejména novost a vyjíme?nost, jeho design, ergonomii, u?ivatelský servis, ekonomické parametry atd.


Slu?by

Telekomunikace Software HardwareCopyright supersvet.cz, 1998-2005